บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

รหัสกระทรวงโรงเรียนสังกัดภาษาอังกฤษผู้บริหารประเภทการศึกษาหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดรหัส ปณ.อีเมล์เว็บไซต์อปท.โทรศัพท์โทรสารวันที่ก่อตั้งระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)ขนาดสถานศึกษาไฟฟ้าครู/บุคลากรนักเรียนห้องเรียน
1072630011วัดโคกโคเฒ่าสพป.สพ 1watkhokkothaoนายไชยโรจน์ ศรีวิเชียรอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 โคกโคเฒ่าโคกโคเฒ่าเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000bhchsc4@Gmail.com-โคกโคเฒ่า--21126576ขนาดกลางมีไฟฟ้า1822411
1072630012วัดหน่อสุวรรณสพป.สพ 1watnorsuwanนางดุษฎี เนาวรัตน์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 สามหน่อโคกโคเฒ่าเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000sites.google.com/site/wadnorsuwan/homeโคกโคเฒ่า035-4375812127861512ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9908
1072630013วัดนิเวศน์ธรรมารามสพป.สพ 1Watnivedtummaramนายสยาม ดวงจินดาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 สามนาคดอนกำยานเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000nived309@gmail.comดอนกำยาน035-555067209073510ขนาดกลางมีไฟฟ้า111728
1072630014วัดวังพระนอนสพป.สพ 1WATWANGPRANONนางสาวอมรรัตน์ แสงทองดีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ้านวังพระนอนดอนกำยานเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000www.wangpranon.ac.thดอนกำยาน035-453040212463810ขนาดกลางมีไฟฟ้า1915011
1072630015วัดพันตำลึงสพป.สพ 1watphantumlungนางสุพัตรา มูลละอองอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 พันตำลึงดอนกำยานเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000ดอนกำยาน898005481212178711ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7498
1072630039วัดอู่ยาสพป.สพ 1WAT U YAนายอดุลย์ พลายจั่นอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 อู่ยาดอนกำยานเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000ดอนกำยาน086-5619243248338ขนาดกลางมีไฟฟ้า121308
1072630009วัดดอนตาลสพป.สพ 1WADDONTALจ.ส.ท.สิทธิศักดิ์ นาคเขียวอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ดอนตาลดอนตาลเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000--ดอนตาล035-550592035-55023724 สิงหาคม พ.ศ.2487108ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6358
1072630010วัดไผ่เกาะโพธิ์งามสพป.สพ 1watpaikorphongamนางสาวชลชนก หนูรอดอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ้านไผ่เกาะโพธิ์งามดอนตาลเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000chalia2514@gmail.comwww.paikorphongam.comอบต.ดอนตาล898032075018 กันยายน พ.ศ.24781410ขนาดกลางมีไฟฟ้า111518
1072630017วัดดอนโพธิ์ทองสพป.สพ 1Watdonphothongนางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้าอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 ดอนโพธิ์ทองดอนโพธิ์ทองเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000dptschool@hotmail.comwww.dpt-sp1.lnw.mnดอนโพธิ์ทอง035-446668035-4466682130901214ขนาดกลางมีไฟฟ้า1612311
1072630040วัดอุทุมพรารามสพป.สพ 1U-Thumpararamนางฐิติธนา อ่ำอิ่มอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ไผ่แขกดอนโพธิ์ทองเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000ดอนโพธิ์ทอง035-446815พ.ศ.2482812ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10998
1072630048วัดใหม่รัตนเจดีย์สพป.สพ 1watmai rattanajediนายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 หัวไม้ซุงดอนโพธิ์ทองเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000ดอนโพธิ์ทอง035-440128-2117441819ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8598
1072630032วัดลาดตาลสพป.สพ 1WATLADTALนางรัตนา ล้อมวงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ลาดตาลดอนมะสังข์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000sp1_113@yahoo.com-ดอนมะสังข์035-550600-2128571816ขนาดกลางมีไฟฟ้า1929811
1072630033วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะสพป.สพ 1Wat Donchedirasburanaนายอรรถพล ลิ้มลมัยอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ้านริ้วห้วยพรอดดอนมะสังข์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000--ดอนมะสังข์035-550546-2113701412ขนาดกลางมีไฟฟ้า111108
1072630056วัดสกุณปักษีสพป.สพ 1Watsakunpuksriนายกฤษดา บัวศรีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ตลิ่งชันตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230sakunpaksrischool@gmail.comsites.google.com/site/watsakunpakseeschool/ตลิ่งชัน035-4407522025ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9668
1072630057วัดสามทองสพป.สพ 1Watsamthongนางสาวสาลี่ ทาเหล็กอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 สามทองตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230samthongschool@gmail.com-ตลิ่งชัน354231772142092025ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7508
1072630058วัดสุวรรณนาคีสพป.สพ 1WATSUWANNAKLEEนายไพศาล ชูเชื้ออนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ปากคลองตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230--ตลิ่งชัน035-423250-2127892025ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10428
1072630059เมืองสุพรรณบุรีสพป.สพ 1muangsuphanburiนายเสนาะ มีสวัสดิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 หนองพันกงตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230msschool179@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630059ตลิ่งชัน035-43169720 มิถุนายน พ.ศ.24831928ขนาดกลางมีไฟฟ้า2440915
1072630060อินทร์ศรัทธาราษฎร์สพป.สพ 1INSATTHARATนายวีรชัย รัตนเสลานนท์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 สะพานคู่ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230ตลิ่งชัน2280342224ขนาดกลางมีไฟฟ้า121318
1072630061วัดสระประทุมสพป.สพ 1Wat Sapratoom schoolนายดาวโรจน์ โพธิ์รังอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 7 หนองบัวตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230ตลิ่งชัน354536542125252730ขนาดกลางมีไฟฟ้า1717111
1072630023วัดแก้วสพป.สพ 1Watkaewดร.ไพศาล โกพัฒน์ตาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 วัดแก้วทับตีเหล็กเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000ทับตีเหล็ก3541472920688135ขนาดกลางมีไฟฟ้า1415111
1072630026สุพรรณภูมิสพป.สพ 1Suphannapoomนายชาญชัย ดาบสมุทรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 0 0ท่าพี่เลี้ยงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000www.suphannapoom.comอยู่ในเขตเทศบาล0-3550-23900-3552-312220659131ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า119225254
1072630005อนุบาลสุพรรณบุรีสพป.สพ 1ANUBAN SUPHANBURIนายณรงค์ ไทยทวีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 15 -ท่าพี่เลี้ยงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000absp2014@hotmail.comanubansuphan.ac.thอยู่ในเขตเทศบาล035-522828035-52282821932922ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า112207954
1072630022วัดมเหยงคณ์สพป.สพ 1Maheyongนายบรรจบ มาตรวิจิตรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ท่าระหัดท่าระหัดเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000ท่าระหัด80656848421053866ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10818
1072630021วัดคันทดสพป.สพ 1WATKANTHODนางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ้านคันทดท่าระหัดเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000ท่าระหัด709249675ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7578
1072630016บ้านบางกุ้งสพป.สพ 1BAN BANG KUNGนางสาวกรรวี โพธิ์ทองอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 บางกุ้งบางกุ้งเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72210saipin315@hotmail.com-บางกุ้ง843149716-2113641416ขนาดกลางมีไฟฟ้า131889
1072630037วัดบ้านโพธิ์ตะวันตกสพป.สพ 1watbanprotawantokนายวีระพงษ์ พรรณโรจน์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 โพธิ์ตะวันตกบ้านโพธิ์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000kawhom_19@hotmail.co.thบ้านโพธิ์035-440136210017810ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6408
1072630038วัดศีรษะเกษสพป.สพ 1srisaketนายสมบูรณ์ ยิ่งบุญอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 บึงคันบ้านโพธิ์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000บ้านโพธิ์359697902130931316ขนาดเล็กมีไฟฟ้า4748
1072630034วัดประชุมชนสพป.สพ 1Watprachumchonนางศจี วงศ์ศรีเผือกอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 บ้านบึงบ้านโพธิ์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000บ้านโพธิ์035-96978925061520ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9618
1072630035วัดโพธิ์ท่าทรายสพป.สพ 1WATPHOTASAI SCHOOLนายประภัศ สามทองประถมศึกษาหมู่ 1 โพธิ์ท่าทรายบ้านโพธิ์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000--บ้านโพธิ์922765276-2 กันยายน พ.ศ. 24811014ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7476
1072630036วัดบ้านโพธิ์ตะวันออกสพป.สพ 1Banphotawanook Schoolนางสาวอุทัยวรรณ ขาววงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 บ้านโพธิ์ตะวันออกบ้านโพธิ์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000banphotawanookschool@hotmail.comบ้านโพธิ์-210779810ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5206
1072630006วัดไผ่ขวางสพป.สพ 1WATPAIKWANGว่าที่ร้อยตรีปิยปราชญ์ โพธิ์ไพจิตร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ไผ่ขวางไผ่ขวางเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000sp_1091@yahoo.com-วัดไผ่ขวาง35494714-20864674ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10508
1072630007วัดดอนกลางสพป.สพ 1Watdonklang Schoolนายจำนง คำด้วงอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ดอนกลางไผ่ขวางเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000watdonklangschool@gmail.comไผ่ขวาง035-56908120947375ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10768
1072630008บ้านรางกะทุ่มสพป.สพ 1BANRANGKATHUMนายชาลี ทิวาวงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 รางกะทุ่มไผ่ขวางเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000ไผ่ขวาง035-500172035-500172213100133ขนาดกลางมีไฟฟ้า131378
1072630030วัดสว่างอารมณ์สพป.สพ 1Watsawangarom Schoolนายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 สมุนพิหารแดงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000swsp2559@gmail.comsites.google.com/site/sawangaromsschool/พิหารแดง3553536220688776ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8478
1072630031วัดพิหารแดงสพป.สพ 1watphihandangนายวิสูตร สุดมุขอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 พิหารแดงพิหารแดงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000พิหารแดง035-54548521273479ขนาดเล็กมีไฟฟ้า91108
1072630027วัดวรจันทร์สพป.สพ 1WATWORACHANนางสาวจันทนา แจ้งประจักษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 โพธิ์พระยาโพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000โพธิ์พระยา035-53590120659465ขนาดกลางมีไฟฟ้า2330814
1072630028วัดวังกุ่มสพป.สพ 1Watwangkumนายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 วังกุ่มโพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000wangkum2483@gmail.comsites.google.com/site/watwangkumschool/homeโพธิ์พระยา035-446673035-4466732131611012ขนาดกลางมีไฟฟ้า2332012
1072630029วัดพร้าวสพป.สพ 1Watprawนางสิริพร วิศิษฎ์ยิ่งเจริญอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 โพธิ์พระยาโพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000watprawschool@gmail.comโพธิ์พระยา035-535902-21780885ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6408
1072630019อนุบาลวัดป่าเลไลยก์สพป.สพ 1ANUBANWATPALELAIนายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ - -รั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000anubanwatpa@gmail.comwww.anubanpalelai.ac.thเมืองสุพรรณบุรี35521326035-5222092094380.52ขนาดกลางมีไฟฟ้า3156316
1072630045วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสพป.สพ 1watradsadthathamนายสมจิตร บรรจงอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 5 ตีนเป็ดศาลาขาวเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72210ศาลาขาว035-4534652120702024ขนาดกลางมีไฟฟ้า1615711
1072630046วัดพระธาตุสพป.สพ 1watphrathratนายสุวัฒน์ นิลวงษ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 ศาลาขาวศาลาขาวเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72210watpratrat@hotmail.comwww.watphrathatschool.com/index.php/component/users/?view=resetเทศบาลตำบลสวนแตง035-599195-24781718ขนาดกลางมีไฟฟ้า2327412
1072630047วัดลาดกระจับสพป.สพ 1Wadladkajabนางประภัสสร สุวรรณประทีปอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 10 ลาดกระจับศาลาขาวเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72210ladkrajab112@gmail.com-อบต.ศาลาขาว35969793-2276682530ขนาดเล็กมีไฟฟ้า101158
1072630055วัดจำปีสพป.สพ 1watjumpee Schoolนายปรเมศร์ ล้อมวงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 วัดจำปีสนามคลีเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230champee.school@hotmail.comสนามคลีพ.ศ.24751318ขนาดกลางมีไฟฟ้า111278
1072630062วัดหนองโสนสพป.สพ 1Wat nong snoนายพัฒนศักดิ โพรามาตอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 หนองโสนสนามคลีเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230pattanasak1@hotmail.com-สนามคลี852959601-2265843033ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7479
1072630063บ้านหนองขามสพป.สพ 1Bangnongkhamนายเกียรติพงษ์ กะลำพักอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 บ้านหนองขามสนามคลีเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230สนามคลี354315742024ขนาดกลางมีไฟฟ้า111478
1072630064วัดสำนักตะฆ่าสพป.สพ 1WATSAMNAKTAKAนางนฤมล ปิ่นทศิริอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 สำนักตะฆ่าสนามคลีเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230สนามคลี354401422128091315ขนาดเล็กมีไฟฟ้า131218
1072630002บ้านดอนโพสพป.สพ 1Bandonpoนางสาวิตรี แสงสุกอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 6 ดอนโพสนามชัยเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000สนามชัย035-535633035-535633213896128ขนาดกลางมีไฟฟ้า2128611
1072630001บรรหารแจ่มใสวิทยา 4สพป.สพ 1Banhanjamsaiwittaya 4นายสยาม นามเสืออนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 หัวเวียงสนามชัยเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000bhchsc4@Gmail.com-สนามชัย035-546713-21167863ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5358
1072630049บ้านท่าเสด็จสพป.สพ 1banthasadetนายกมล ศรีมาตรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 บ้านท่าเสด็จสระแก้วเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230banthasadet@gmail.comwww.btd.ac.thเทศบาลตำบลสระแก้ว035-5971952113691416ขนาดกลางมีไฟฟ้า2946817
1072630050วัดเขาดินสพป.สพ 1Watkhodinนายสมัค ชินบุตรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 เขาดินสระแก้วเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230nongyao1104@gmail.comเทศบาลตำบลท่าเสด็จ035-5974612127821722ขนาดกลางมีไฟฟ้า151928
1072630054บ้านหนองปรือสพป.สพ 1Bannongprue Schoolนายสมภพ วงศ์ศรีเผือกอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 หนองปรือสระแก้วเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230เทศบาลตำบลสระแก้ว2134601618ขนาดกลางมีไฟฟ้า131208
1072630052วัดสามัคคีธรรมสพป.สพ 1WATSAMAKEETAMนางสาวอารีย์ บัญญัติอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ปลายน้ำสระแก้วเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230เทศบาลตำบลสระแก้ว081-94357172124212020ขนาดกลางมีไฟฟ้า91298
1072630053บ้านหนองบอนสพป.สพ 1Bannongbonนางอภิฤดา สังข์สุวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 หนองบอนสระแก้วเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230เทศบาลตำบลท่าเสด็จ035-9697962233462020ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7418
1072630043วัดไผ่ลูกนกสพป.สพ 1Watpailuknokนายสมพงษ์ ปาณิวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ไผ่ลูกนกสวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72210pailuknok_2480@hotmail.comสวนแตง354400362120732925ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8378
1072630044บ้านไผ่แปลกแม่สพป.สพ 1Banphaiplakmaeนางสาวสุวารินน์ รักลีลาวัฒน์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ไผ่แปลกแม่สวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72210--สวนแตง995015566--2022ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5218
1072630041วัดสวนแตงสพป.สพ 1watsuantaengนางกัณยกร อัครรัตนากรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 สวนแตงสวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72210st129.sp1@gmail.comschool.obec.go.th/watsuantang/สวนแตง035-599194035-59919480924781718ขนาดกลางมีไฟฟ้า3057518
1072630042วัดสังฆจายเถรสพป.สพ 1Wat Sangkhachaithen Schoolนางฉวีวรรณ เฟื่องทองอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 8 สังฆจายเถรสวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72210-sangkajai.siamvip.comสวนแตง817222698-2127252225ขนาดกลางมีไฟฟ้า2324511
1072630199กฤษณาสพป.สพ 1krissanaนายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุลอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 3 ศพเพลิงกฤษณาบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150www.krissanaschool.comกฤษณา035-457540035-4575412084933018ขนาดกลางมีไฟฟ้า1414111
1072630201วัดโคกโพธิ์สพป.สพ 1watkokphoนายศิริชัย โสภณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 โคกโพธิ์กฤษณาบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150กฤษณา2127563012ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5698
1072630202วัดบางเลนสพป.สพ 1Watbanglenนางสาวเมธวี ดอกชะเอมอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 บางเลนกฤษณาบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150กฤษณา035-8382502156243013ขนาดกลางมีไฟฟ้า111178
1072630182วัดปากคลองกุ่มสพป.สพ 1watpakklongkumนายอัครวัฒน์ เขจรแขอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 ปากคลองกุ่มโคกครามบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150watpakklongkum@gmail.comเทศบาลตำบลต้นคราม8983640152480154.7ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6358
1072630183บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)สพป.สพ 1Banhan Jamsai Witthaya 2 Schoolนายณรงค์ ดำรงค์ฤทธิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 โคกครามโคกครามบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150โคกคราม089-8961289224381121ขนาดเล็กมีไฟฟ้า121028
1072630196วัดลานคาสพป.สพ 1watlankaนายสมชาย บริบูรณ์บันเทิงอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ลานคาโคกครามบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150-ต้นคราม035-588781-206617123ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8998
1072630184วัดจระเข้ใหญ่สพป.สพ 1Wadjorrakayaiนายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 9 จรเข้ใหญ่จรเข้ใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150jorrakayaischool@gmail.comจรเข้ใหญ่035-4562641 พฤษภาคม พ.ศ. 24632012ขนาดกลางมีไฟฟ้า1416511
1072630203วัดดาราสพป.สพ 1Watdaraนายว่าที่ร้อยตรีวีระพล ใยขาวอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ดาราตะค่าบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150--ตะค่า035-969759-2068982510ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7458
1072630204วัดชีปะขาวสพป.สพ 1Watcheepakhawนางอำนวยพร สอิ้งทองอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ชีปะขาวตะค่าบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150naowarat2547@gmail.comตะค่า035-458343พ.ศ.24822512ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5528
1072630205บางปลาม้าสพป.สพ 1Bangphamaนายสยาม ทองสัมฤทธิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ตะค่าตะค่าบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150bangplama@gmail.comตะค่า6419361822499155ขนาดเล็กมีไฟฟ้า121128
1072630185วัดศาลาท่าทรายสพป.สพ 1WATSALATASAIนายณรงค์ โพธิ์ประดิษฐ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 ศาลาท่าทรายจรเข้ใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150จระเข้ใหญ่35440104212421217ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10568
1072630186วัดลำบัวสพป.สพ 1lumburนางชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ลำบัวจรเข้ใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150จระเข้ใหญ่035-4401032516216ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10659
1072630187บ้านโพธิ์ศรีสพป.สพ 1banphosriนายบรรเทิง นันตรีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 บ้านโพธิ์ศรีจรเข้ใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150จระเข้ใหญ่2131202310ขนาดกลางมีไฟฟ้า1526110
1072630181อนุบาลวัดสวนหงส์สพป.สพ 1sournhongนายกิตติ์ไกรวิชญ์ ผิวเกลี้ยงอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 สวนหงส์บางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150gg.gg/sournhongบางปลาม้า035-587420035-587420212421122ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6798
1072630190วัดบ้านหมี่สพป.สพ 1watbanmee school-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 บ้านหมี่บางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150--เทศบาลตำบลบางปลาม้า35587408-พ.ศ.2485125ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9768
1072630192วัดเสาธงสพป.สพ 1watsaothongนายถวิล ทองสัมฤทธิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 เสาธงบางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150watsaothong.school@gmail.comบางปลาม้า035-457203035-457203244886ขนาดกลางมีไฟฟ้า121898
1072630193วัดโพธิ์ศรีสพป.สพ 1WatPhosriนางฉัตรวรุณ ดวงจันทร์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 12 โพธิ์ศรีบางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150schoolphosri@hotmail.comphosrischool.comบางปลาม้า035-4572722472127ขนาดเล็กมีไฟฟ้า136411
1072630214บางแม่หม้ายสพป.สพ 1Bangmaemaiนายยรรยง อรรถีโภคอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 บางแม่หม้ายบางใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150-sites.google/site/maemaischool/บางใหญ่035-473-628-2090122617ขนาดกลางมีไฟฟ้า111648
1072630215วัดบางใหญ่สพป.สพ 1Watbangyaiนายปราโมทย์ สุวรรณเวกอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 บางใหญ่บางใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150bangyai.ac.thบางใหญ่-2069003015ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10898
1072630220บ้านรางทองสพป.สพ 1Banrangthongนางสาววันเพ็ญ แดงเสนอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 รางทองหนองหมู่ยี่บางใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150sp1-021@yahoo.comบางใหญ่035-4580282188852515ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9708
1072630239วัดดอนกระเบื้องสพป.สพ 1DONKRABUANGนางวราภรณ์ เมฆขาวอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ดอนกระเบื้อง-ดอนแฟบบางใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150บางใหญ่354401062127363525ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9578
1072630216วัดศุขเกษมสพป.สพ 1watsukasamนายบรรเจิด สมใจเพ็งอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ศุขเกษมบ้านแหลมบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150--บ้านแหลม035-424444-2127372515ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6548
1072630221วัดป่าพฤกษ์สพป.สพ 1Wat Paphrukนายอารมณ์ นาคสุวรรณอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 ป่าพฤกษ์บ้านแหลมบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150paprak.sp@gmail.comบ้านแหลม035-45850620689618.48.1ขนาดกลางมีไฟฟ้า2224011
1072630207วัดช่องลมสพป.สพ 1chonglomนายพิสัย บุญประกาศิตอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 3 บ้านสุดไผ่กองดินบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150chonglom_sc_048@hotmail.comไผ่กองดิน035-960292-24603015ขนาดกลางมีไฟฟ้า2229611
1072630208วัดราษฎร์บำรุงสพป.สพ 1watradbumrung schoolนายสัญญา สาลีผลินอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 5 บ่อหัวกรวดไผ่กองดินบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150watradbumrungschool@hotmail.comrbr.ac.th/ไผ่กองดิน035-960051035-9600512121113215ขนาดกลางมีไฟฟ้า1313311
1072630222วัดโบสถ์สพป.สพ 1Wat Bostนายเสน่ห์ พลายยงค์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 วัดโบสถ์มะขามล้มบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150watbotschool33@gmail.comมะขามล้ม035-4163332076841311ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8618
1072630223วัดสุขเกษมสพป.สพ 1Watsukasem Schoolนายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวชอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 มะขามล้มมะขามล้มบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150sukasemschool@gmail.comsites.google.com/site/makhamlomschoolมะขามล้ม035-960460-2083271313ขนาดกลางมีไฟฟ้า121288
1072630224วัดตปะโยคารามสพป.สพ 1WATTAPAYOKARAM Shoolนางกนิฏฐา บุญร่วมอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 สะแกย่างหมูมะขามล้มบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150มะขามล้ม035-4164442118881015ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11658
1072630225วัดตะลุ่มสพป.สพ 1wattaluamนายประวิทย์ ดวงจันทร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 11 ตะลุ่มมะขามล้มบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150talum @ hotmail.comwww.taluam.comมะขามล้ม83683255211280148ขนาดกลางมีไฟฟ้า131398
1072630226วัดไผ่มุ้งสพป.สพ 1watphaimungนางศณิศา บุษบงค์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ไผ่มุ้งวังน้ำเย็นบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150วังน้ำเย็น035-4401112123291620ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5588
1072630227วัดวังน้ำเย็นสพป.สพ 1watwangnamyenนายวิวัฒน์ อนุมาตย์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 วังน้ำเย็นวังน้ำเย็นบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150วังน้ำเย็น06-1776-36702127342419ขนาดกลางมีไฟฟ้า1815111
1072630197วัดโพธิ์ตะควนสพป.สพ 1Watphotakuanนายอดุลย์ ปัญสิงห์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 โพธิตะควนวัดดาวบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150วัดดาว035-4572452170591210ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9488
1072630218วัดสังโฆสิตารามสพป.สพ 1Sangkhositaram-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 สังโฆ - โคกข่อยวัดดาวบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150วัดดาว035-41511124822313ขนาดเล็กมีไฟฟ้า100
1072630219วัดดาวสพป.สพ 1Watdaoนายสุวัฒน์ พูลสุวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 วัดดาววัดดาวบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150วัดดาว861666165พ.ศ.24782510ขนาดกลางมีไฟฟ้า141498
1072630232วัดดอนตาจีนสพป.สพ 1Dontajeenนางนันท์นภัส ชูศรีจันทร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 ดอนตาจีนวัดดาวบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150--วัดดาว035-969768-2127352015ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7489
1072630233วัดคูบัวสพป.สพ 1watk้hubuaนายพิทยา บางสุวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 คูบัววัดดาวบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150วัดดาว035-4150692178622213ขนาดเล็กมีไฟฟ้า111029
1072630229วัดดอนขาดสพป.สพ 1watdonkhad Schoolนางสุทธิรัก มหาเมฆอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 วัดดอนขาดวัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150วัดโบสถ์035-9697112127372825ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8498
1072630230วัดดอนไข่เต่าสพป.สพ 1Donkaitao schoolนายกฤษณะ สุพงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 ดอนไข่เต่าวัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150วัดโบสถ์2157563230ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8598
1072630234วัดไผ่เดี่ยวสพป.สพ 1Watphidiawนางสุวดี เกาะสมบัติอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 ไผ่เดี่ยววัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150sp1-092@yahoo.comวัดโบสถ์854211020-24722520ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6538
1072630236วัดบางจิกสพป.สพ 1watbangjikนางสาวเจติยา ดากระบุตรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 บางจิกวัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150www.bangjik.ac.thวัดโบสถ์--2127382625ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10689
1072630209วัดสาลีสพป.สพ 1WAT SALEE SCHOOLนายวิวิศน์ พรทิพยพานิชอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 สาลีสาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150สาลี035-5889592076792512ขนาดเล็กมีไฟฟ้า131368
1072630210วัดลาดน้ำขาวสพป.สพ 1WATLADNUMKWAนายสนอง สังข์สุวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ลาดน้ำขาวสาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150สาลี035-67122224823218ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10608
1072630211วัดบึงคาสพป.สพ 1watbungkaนายเทวฤทธิ์ ดีสุบินอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 บึงคาสาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150Buengka.bbk@gmail.comสาลี8985914672127353423ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6308
1072630212วัดเสาธงทองสพป.สพ 1watsaothongtongนางสาวสุปราณี เมฆขจรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 เสาธงทองสาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150watsaothongtong@gmail.comwww.suphan1.go.th/watsaothongtongสาลี035-67119013 มิุถุนายน 24823220ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5318
1072630213วัดทรงกระเทียมสพป.สพ 1Songkratiamนายกิตตติพงศ์ เชื้อเล็กอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ทรงกระเทียมสาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150--สาลี035-588580-2127383020ขนาดกลางมีไฟฟ้า71208
1072630206วัดองครักษ์สพป.สพ 1Watongkharakนายสมศักดิ์ จันทร์แดงอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 องครักษ์องครักษ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150องครักษ์81942939524812323ขนาดกลางมีไฟฟ้า1715211
1072630188วัดคลองโมงสพป.สพ 1KHLONGMONGนายขวัญเมือง โอชารสอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 คลองโมงองครักษ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150-องครักษ์035-481258-2068932511ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9458
1072630189วัดกระทุ่มทองสพป.สพ 1watkatumtomgนายธนกฤต อาทิตย์โจอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 กระทุ่มทององครักษ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150องครักษ์035-5875462131533018ขนาดกลางมีไฟฟ้า1210111
1072630252วัดห้วยสุวรรณวนารามสพป.สพ 1wadhuaysuwanwanaramนายอธิวัฒน์ นราประวัติพงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ห้วยสุวรรณวนารามดอนปรูศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140www.huaysuwan.ac.thดอนปรู--2174774116ขนาดกลางมีไฟฟ้า121508
1072630253วัดดอนสุทธาวาสสพป.สพ 1Waddonsuthawasนางสาวกัญญารัตน์ ธรรมาวุฒิอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 ดอนปรูดอนปรูศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140chiwchuay@gmail.com-ดอนปรู--2127784012ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10608
1072630254วัดโพธิ์นฤมิตรสพป.สพ 1phoenarumitนายชุมพล มาลัยทองอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 โพธิ์นฤมิตรดอนปรูศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140gstopsp@hotmail.comhttp://www.phoenarumit.ac.th/ดอนปรู035-463102035-4631022131692514ขนาดกลางมีไฟฟ้า131898
1072630255วัดสามจุ่นสพป.สพ 1Wat Samjunนางสาวทิวากร ดวงแก้วอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 สามจุ่นดอนปรูศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140ดอนปรู035-5828202124722010ขนาดเล็กมีไฟฟ้า111138
1072630264วัดหนองเพียรสพป.สพ 1Ban Nong Pean-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 หนองเพียรบางงามศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140บางงาม035-463838219393165ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9758
1072630240วัดบ้านกล้วยสพป.สพ 1Watbankluayนายทะนง พุทธจำอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 5 บ้านกล้วยบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140bk077@hotmail.comบ้านกร่าง035-561342035-561342วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2466248ขนาดกลางมีไฟฟ้า1712211
1072630241วัดปู่เจ้าสพป.สพ 1Watpujaoนายสุรศักดิ์ ศรีเมืองอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ปู่เจ้าบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140watpujaoschool@gmail.com-บ้านกร่าง035-561355-207977226ขนาดกลางมีไฟฟ้า131759
1072630242วัดดอนบุบผารามสพป.สพ 1wadonbubpharamนายอุดม ลิ้มลมัยอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 วัดดอนบุบผารามบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140watdon_1@hotmail.comบ้านกร่าง035-582795พ.ศ.2451233ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10688
1072630243วัดบ้านกร่างสพป.สพ 1Wat Bankrangนายจุมพล สุภาพงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 บ้านกร่างบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140บ้านกร่าง035-581477208495201ขนาดกลางมีไฟฟ้า101288
1072630256บ้านคลองชะอมสพป.สพ 1Khlongchaom Schoolนายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 คลองชะอมปลายนาศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140khlongchaomschool@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630256ปลายนา35949765359497652495379ขนาดกลางมีไฟฟ้า141368
1072630257บ้านหนองสรวงสพป.สพ 1Bannongsuangนายอำนาจ ราชวงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 หนองสรวงปลายนาศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140bannongsuang@hotmail.comปลายนา035-4401562196593015ขนาดกลางมีไฟฟ้า101508
1072630274วัดป่าพระเจ้าสพป.สพ 1watpaprajaoนายสถาปนิก ศิริทรัพย์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 5 ป่าพระเจ้าปลายนาศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140watpaprajaosc@gmail.compaprajao.ac.thปลายนา--2124523512ขนาดกลางมีไฟฟ้า1919111
1072630275บ้านรางหางม้าสพป.สพ 1Baanranghangmaaนางกฤษณา พุ่มพันธ์ม่วงอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 รางหางม้าปลายนาศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140--ปลายนา35440069-2178323010ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11938
1072630261วัดเทพสุธาวาสสพป.สพ 1WATTHEPSUTHAWASนายคมกริช บัวเขียวอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 มดแดงมดแดงศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140fin.pichayakan@gmail.comมดแดง992898765-2083421212ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10608
1072630262วัดเสาธงทองสพป.สพ 1Saothongthongนายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 มดแดงมดแดงศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140-southong.siamvip.comมดแดง--208343136ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11858
1072630259วัดวังพลับเหนือสพป.สพ 1Watwangplubnuaนายวิม ขำอรุณรตภัทรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 วังพลับเหนือมดแดงศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140มดแดง354400712010ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8438
1072630260วัดวังพลับใต้สพป.สพ 1wongplabtaiนางสาวดวงฤดี แจ้งใจดีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 วังพลับใต้มดแดงศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140มดแดง-212719127ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10708
1072630250วัดเถรพลายสพป.สพ 1Wattenplaiนายบัณฑูร พลเสนอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 วังกรานต์วังน้ำซับศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140tenplai@gmail.comวังน้ำซับ35582801212734234ขนาดกลางมีไฟฟ้า121058
1072630251วัดปลายนาสพป.สพ 1WATPLAINAนายเจนกิจ เจนไธสงอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ปลายนาวังน้ำซับศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140janethaisong@gmail.comhttp://www.plaina.ac.th/วังน้ำซับ3558150235581502211372204ขนาดกลางมีไฟฟ้า101438
1072630248บ้านห้วยเจริญสพป.สพ 1Banhoaycharean schoolนายสมยศ ทองริดอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ห้วยเจริญวังน้ำซับศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140hirun2331@gmail.comwww.suphan1.go.thวังน้ำซับ35463101-2174963510ขนาดกลางมีไฟฟ้า111508
1072630249วัดพังม่วงสพป.สพ 1PUNGMUANGนางสาวสุณิสา เกียวกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 วังน้ำซับวังน้ำซับศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140phangmuangschool2019@gmail.comwww.pungmuang.comวังน้ำซับ3546324635463246208122266ขนาดเล็กมีไฟฟ้า13868
1072630270วัดบรรไดทองสพป.สพ 1WATBUNDAITHONGนายชัยฤกษ์ โอฆะพนมอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 บรรไดทองวังยางศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140rdw4@hotmail.com-วังยาง818801565-213115129ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10678
1072630273วัดไก่เตี้ยสพป.สพ 1WATKAITIAนายอาจหาญ ชาวปลายนาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ปากคลองตาลเสี้ยนวังยางศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140Kanok2wan@gmail.com-วังยาง035-581408-212698156ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11508
1072630271บ้านหนองจิกสพป.สพ 1BANNONGJIK-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 หนองจิกวังยางศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140bannongjik2476@gmail.com-เทศบาลตำบลวังยาง-21311013.510.5ขนาดเล็กมีไฟฟ้า100
1072630272วัดสัปรสเทศสพป.สพ 1Wat Supparostesนางสาวอนงค์ โพธิ์ไพจิตรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 วังยางวังยางศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140watsupparostes.school@gmail.com-เทศบาลวังยาง035-581516-212694149ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11968
1072630246วัดเกาะสพป.สพ 1WATKOHนายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 บ้านวัดเกาะวังหว้าศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140nares.sp1@gmail.comวังหว้า062-6925577210914209ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9548
1072630244บ้านคลองชะโดสพป.สพ 1Banklongchadoนางสาวเบญญาภา เชื้อเล็กอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 คลองชะโดวังหว้าศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140วังหว้า035-5613442134283813ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9338
1072630245วัดดงขี้เหล็กสพป.สพ 1Watdongkneelekนายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ้านดงขี้เหล็กวังหว้าศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140dkl050.school@gmail.com-วังหว้า035-45502724863011ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11818
1072630265วัดลาดปลาเค้าสพป.สพ 1Ladplakhaoนางศิริพิมล เจียมจันทร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ลาดปลาเค้าศรีประจันต์ศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140ศรีประจันต์212852258ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10628
1072630266วัดม่วงเจริญผลสพป.สพ 1watmuangcharernpolนายประสาน พุ่มเข็มอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 บ้านม่วงเจริญผลศรีประจันต์ศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140-https://sites.google.com/site/watmuangcharernpol/homeศรีประจันต์85704966921276025.97.8ขนาดกลางมีไฟฟ้า162508
1072630268อนุบาลศรีประจันต์สพป.สพ 1ANUBALSRIPRACHANTนายนิรุตต์ เข็มเงินอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 หัววังศรีประจันต์ศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140-ศรีประจันต์035-581059-206928201ขนาดกลางมีไฟฟ้า131238
1072630269วัดยางสพป.สพ 1Watyangนางเฉลียว เอี่ยมสกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ศรีประจันต์ศรีประจันต์ศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140watyangsriprachan@gmail.comsites.google.com/site/rongreiynwadyang/homeศรีประจันต์035-581192206597230.5ขนาดกลางมีไฟฟ้า141228
1072630065อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์สพป.สพ 2Anubanphraboromrachanusorn Donchedi Schoolนางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170phraborom@gmail.comดอนเจดีย์0-3559-10030-3559-1003218356391ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า56140437
1072630066บ้านนเรศสพป.สพ 2Bannarase Schoolนายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 บ้านนเรศดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170bannarase7202@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630066ดอนเจดีย์836934839-2141725510ขนาดกลางมีไฟฟ้า1819311
1072630067วัดสระศรีเจริญสพป.สพ 2srasrijaleaenนายขจิต ทองเพ็ชร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 หนองสระดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170s118@Suphan2.nethttp://www.thai-school.net/ดอนเจดีย์087-1647329-223392653ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9848
1072630078วัดราษฎรบำรุงสพป.สพ 2watratsadonbumrungนายนพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 วัดราษฏรบำรุงดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์0-35440504035-440504211339486ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7819
1072630085วัดหนองหลอดสพป.สพ 2Hnong Hlodนายสมปอง สุภาภาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 หนองหลอดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170ll.nonglod@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630085ดอนเจดีย์035-440-023213339365ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10998
1072630079บ้านทะเลบกสพป.สพ 2Bantalebokนายสังเวียน มณีวงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ทะเลบกทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630079ทะเลบก35438468-2193954612ขนาดกลางมีไฟฟ้า141168
1072630080บ้านสระหลวงสพป.สพ 2Bansaluang Schoolนายชิษณุพงศ์ จันทรัตน์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 10 สระหลวงทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250ทะเลบก25124218ขนาดเล็กมีไฟฟ้า111028
1072630081บ้านบ่อสำราญสพป.สพ 2banboosamranว่าที่ร้อยตรีนิยม โพธิ์ทองอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ่อสำราญทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170banboosamran.ob.tc??????354400512229944520ขนาดกลางมีไฟฟ้า131109
1072630082บ้านหนองแขมสพป.สพ 2bannongkhamนายประจวบ สังขวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 11 หนองแขมพัฒนาทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250sompong.sang@gmail.comทะเลบก3596981716 ก.พ 25184720ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6649
1072630092บ้านหนองสานแตรสพป.สพ 2nongsantrea schoolนายชีวกานต์ สายนุชอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 6 หนองสานแตรทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250nongsantrea@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630092ทะเลบก8101505678101505672211415025ขนาดกลางมีไฟฟ้า1813511
1072630068วัดธัญญวารีสพป.สพ 2Tanyavary-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 ทุ่งนาทองไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170tanyavary@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630068ไร่รถ35591899-212096425ขนาดเล็กมีไฟฟ้า000
1072630076วัดชีธารามสพป.สพ 2SHETARAMนายวิทยา พชรสกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ไร่รถไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170s070@SHee_nethttp://www.cheetaram.Thไร่รถ2091035010ขนาดเล็กมีไฟฟ้า14938
1072630069บ้านหนองจิกรากข่าสพป.สพ 2Bannongjikrakhaนายสมชาย เกสรสุคนธ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 7 หนองจิกรากข่าไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170somchai_kasonsukon@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630069ไร่รถ035-453259035-4532592127874010ขนาดกลางมีไฟฟ้า2215211
1072630077บ้านดงกะเชาสพป.สพ 2Ban Dongkachaoว่าที่ ร.ต.สิรวิชญ์ ศิลปอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ดงกะเชาไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170mk20062500@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630077ไร่รถ817366703-2196524011.5ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8728
1072630093วัดหนองแจงสพป.สพ 2watnongjangนายสมพงษ์ สมใจเพ็งอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 หนองแจงไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170pong.sjj@thaimail.comhttp://S123.suphanburi2ไร่รถ983954492-24824517ขนาดกลางมีไฟฟ้า2020711
1072630071บ้านหนองฝ้ายสพป.สพ 2Bannongfaiนางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 หนองฝ้ายสระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250nongfaischool@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630071สระกระโจม9227193422244005611ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7759
1072630086บ้านสระกระโจมสพป.สพ 2Bansrakrajome Schoolนายกฤษณะ พลายละหารอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 สระกระโจมสระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250krajome@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630086สระกระโจม35557116355571162130684216ขนาดกลางมีไฟฟ้า1322111
1072630087บ้านยมเบือสพป.สพ 2Banyombueนางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 ยมเบือสระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250Yombua@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630087สระกระโจม2223384722ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7889
1072630088บ้านหนองสลัดไดสพป.สพ 2ฺBannongsaladdaiนายรณชัย ทิพย์อุทัยอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 หนองสลัดไดสระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250wilaipornsri88@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?Schoolสระกระโจม-25074020ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7406
1072630089บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีสพป.สพ 2Boonsrisuwanratsamakkeeนายทนง แก้วเขียวอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 8 หนองโกสูงสระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250-http://school.bed.go.thสระกระโจม354400623544006220 พฤษภาคม พ.ศ.25145027ขนาดเล็กมีไฟฟ้า1715812
1072630090บ้านหัวเขาสพป.สพ 2Banhuakaoนายสุทัด พลเสนอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 หัวเขาสระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630090สระกระโจม3555715025023820ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8599
1072630091บ้านดอนกลางสพป.สพ 2Bandonklangนางสาวณัฐกฤตา ทีปะลาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 บ้านดอนกลางสระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี7225000สระกระโจม-02251014525ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8358
1072630084บ้านห้วยม้าลอยสพป.สพ 2Banhauymaloyนายประเยียน สุนทรวิภาตอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ห้วยม้าลอยหนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170hmlschool.2501@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630084อบต.หนองสาหร่าย--219644548ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9838
1072630083บ้านโคกหม้อสพป.สพ 2BANKOKMOนายชูศักดิ์ โชติพันธุ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 โคกหม้อหนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170khana_nok@hotmail.com-หนองสาหร่าย--213491344ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8659
1072630070วัดสระด่านสพป.สพ 2WADSRADANนายสัญญา แช่มช้อยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 5 สระด่านหนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170-www.sradan.ac.thหนองสาหร่าย817361213-213141546ขนาดกลางมีไฟฟ้า1620811
1072630073วัดบ้านกรวดสพป.สพ 2Wat Ban Kruatนางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 บ้านกรวดหนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170banchong7080@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630073หนองสาหร่าย819424984212751467ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9618
1072630074วัดท่ากุ่มสพป.สพ 2Wat Tha Kumนายชัยรัตน์ เงินเนื้อดีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ท่ากุ่มหนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630074หนองสาหร่าย0-3544-002024805015ขนาดเล็กมีไฟฟ้า121218
1072630291วัดศรีเฉลิมเขตสพป.สพ 2Watsrichalermketนายนุกูล รัมมิตรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ศรีเฉลิมเขตดอนมะนาวสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110srichalermket@hotmail.co.thsrichalermket.comดอนมะนาว035-969800-2200113015ขนาดกลางมีไฟฟ้า141578
1072630292วัดดอนมะนาวสพป.สพ 2Donmanawนางลักขณา ใจเที่ยงกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ดอนมะนาวดอนมะนาวสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110donmanowschool@gmail.comดอนมะนาว3556640935566409290724814115ขนาดกลางมีไฟฟ้า131518
1072630280วัดสองพี่น้องสพป.สพ 2watsongpinongนายธเนศ พจน์สุนทรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 กลางต้นตาลสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110ต้นตาล3547264835472648ปี พ.ศ. 24455010ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8778
1072630281บ้านโคกงูเห่าสพป.สพ 2BankoknguhaoSchoolนางสมพร แสงแก้วอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 โคกงูเห่าต้นตาลสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110somporn.sangkaew19@gmail.comต้นตาล813843788-24845613ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7438
1072630295บ้านบัวขาวสพป.สพ 2BANBUAKHAW SCHOOLนายพงศกร เมฆฉายอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 บ้านบัวขาวทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630295ทุ่งคอก358382222129063414ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6309
1072630296บ้านหนองวัลย์เปรียงสพป.สพ 2Bannongwanprieng Schoolนายศิริ ไทยทวีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 หนองวัลย์เปรียงทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110bannongwanprieng2000@gmail.comwww.thaischool.in.th/nongwanprieng/ทุ่งคอก35589356354628052135402512ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6528
1072630289วัดทุ่งคอกสพป.สพ 2Watthungkhok(Suwansathukit)นางอารี พวงวรินทร์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 10 ทุ่งคอกทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190Stewearts@thaimail.coms84.suphanburi2.netทุ่งคอก355893252114152712ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า3372026
1072630290วัดทุ่งเข็นสพป.สพ 2watthungkhen schoolนายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 12 ทุ่งเข็นทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110tk-sp2@hotmail.comwww.tk-sp2.comทุ่งคอก952493391212402357.5ขนาดกลางมีไฟฟ้า121368
1072630293วัดเทพพิทักษ์สพป.สพ 2Theppitak Schoolนายภิรมย์ ขำดีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 เทพพิทักษ์ทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110ทุ่งคอก0-3544-0047วันที่ 1 พฤษภาคม 25123513ขนาดกลางมีไฟฟ้า121418
1072630294บ้านโป่งสพป.สพ 2Banpong Schoolนายคมสัน สุวรรณโทอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 บ้านโป่งทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190panpongschool2011@live.comwww.banpong-sp2.comทุ่งคอก0-2130973416ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6928
1072630288วัดเนินพระปรางค์สพป.สพ 2Watnernpraprangนายนิคม พุทธทันอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 หัวสะแกเนินพระปรางค์สองพี่น้องสุพรรณบุรี72110nern9@live.comเนินพระปรางค์035-532753-224746404ขนาดกลางมีไฟฟ้า101269
1072630323วัดใหม่นพรัตน์สพป.สพ 2watmainopparat schoolนายธงชัย ตันไชยยะอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ดอนกลางเนินพระปรางค์สองพี่น้องสุพรรณบุรี72110http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630323อบต.เนินพระปรางค์35530242212385486ขนาดกลางมีไฟฟ้า111298
1072630301บ้านหัววังสพป.สพ 2banhuawangนางสาวสุภาวดี มิสุนาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 10 หัววังบ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190banhuawang@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630301บ่อสุพรรณ035-960083035-9600832130963937ขนาดกลางมีไฟฟ้า2234112
1072630302บ้านหนองเฝ้าสพป.สพ 2bannongfaoนายอภิชาติ เหมฬาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 หนองเฝ้าบ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190puk051211@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630302บ่อสุพรรณ--2196843624ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10909
1072630303บ้านหนองกระดี่สพป.สพ 2bannongkradiนางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 หนองกระดี่บ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190bannongkradi@hotmail.comwww.bannongkradi.comอบต.บ่อสุพรรณ06-3220-9101-2194276021ขนาดกลางมีไฟฟ้า131278
1072630304บ้านดอนตำลึงสพป.สพ 2Bandontamluengนายทินกร หอมกุลอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 ดอนตำลึงบ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190BANDONTAMLUNG @ THAIMALhttp://S15.Suphanburi2.บ่อสุพรรณ35589506035-402022197454021ขนาดกลางมีไฟฟ้า2736921
1072630297วัดหัวกลับสพป.สพ 2WAT HUAKLABนายอนุศักดิ์ พวงธรรมอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 หัวกลับบ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190huaklap_school@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630297บ่อสุพรรณ035-4020661 กรกฏาคม 24834343ขนาดกลางมีไฟฟ้า131478
1072630298วัดทับกระดานสพป.สพ 2Thapkradan Schoolนายสุทธิบัญชา มหาเมฆอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 ทับกระดานบ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190watthapkradan2483@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630298บ่อสุพรรณ35530111-1 เมษายน พ.ศ. 24833019ขนาดกลางมีไฟฟ้า2327412
1072630299วัดเวฬุวันสพป.สพ 2WATWEARUWANนางรดาพัชร ไทยทวีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 หนองแขมบ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190kurpai2525@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630299บ่อสุพรรณ092-2677510-2273054722ขนาดเล็กมีไฟฟ้า91028
1072630300วัดหนองพันเทาสพป.สพ 2Watnongpanthao Schoolนายณฐดล โกมลสิงห์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 12 หนองพันเทาบ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190sp2s125@suphanburi2.nethttps://www.facebook.com/profile.php?id=100006656648222บ่อสุพรรณ898302194-2236864031ขนาดกลางมีไฟฟ้า162358
1072630320วัดบางสามสพป.สพ 2bangsamนายธงชัย หลิมทิพย์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 บ้านบางสามบางตะเคียนสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110sri.2510@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630320บางตะเคียน355840382062795815ขนาดกลางมีไฟฟ้า91618
1072630318วัดสำเภาทองสพป.สพ 2WATSOMPOUATHONGนายอมร กิ่งมณีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 สำเภาทองบางตะเคียนสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110sukasame.21@gmail.comhttp://www.thaischool.in.th/sompouathong/บางตะเคียน35440045-2124009020ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7499
1072630317บ้านโคก 7 ลูกสพป.สพ 2Bankokjedlokนายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 10 บ้านโคก 7 ลูกบางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110????????-2167126029ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7728
1072630325วัดใหม่บำรุงธรรมสพป.สพ 2Watmaibamrungtamนายสมมาตร กลิ่นเกษรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 จรเข้ครึนบางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110Watmaibamrungtam@hotmail.com????????9448308982131077540ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7389
1072630313สองพี่น้องสพป.สพ 2songpeenongนายสราวุธ ใจยั่งยืนอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 บางซอบางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110songpeenongschool@hotmail.comบางตาเถร24973520ขนาดกลางมีไฟฟ้า131218
1072630315วัดไชยนาราษฎร์สพป.สพ 2watchainarat schoolนายณัฐ น้อยอุทัยอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 วัดไชยนาราษฎร์บางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110watchainarat@hotmail.comchainarat.blogspot.comบางตาเถร-24656530ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11959
1072630314วัดท่าข้ามสพป.สพ 2Watthakhamนายนิรันดร ชนะวงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 13 ท่าข้ามบางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110--บางตาเถร861760573-2066217514ขนาดกลางมีไฟฟ้า121718
1072630316บ้านไผ่ตาโม้สพป.สพ 2banphaitamo Schoolว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ไผ่ตาโม้บางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=107263031635437126354371262146286818ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10898
1072630324วัดไผ่โรงวัวสพป.สพ 2Watphairongwuaนายสมชาย บุญชอบอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 11 ไผ่โรงวัวบางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630324บางตาเถร354615783546157811 สิงหาคม พ.ศ. 24815021ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า3477129
1072630276อนุบาลวัดดงตาลสพป.สพ 2Anubalwaddongtalว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 วัดดงตาลบางพลับสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630276บางพลับ355313912498352ขนาดกลางมีไฟฟ้า141708
1072630277วัดท่าจัดสพป.สพ 2wattajadนางหนึ่งฤทัย พระสุทาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ท่าทรายทองบางพลับสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110tajad77@gmail.comบางพลับ35446592208464455ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8388
1072630322วัดใหม่พิบูลย์ผลสพป.สพ 2Watmaipiboonpolนายทศพร รุ่งแสงอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ลาดมะขามบางเลนสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110Maipiboonpol@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630322บางเลน355845062482505ขนาดกลางมีไฟฟ้า111448
1072630321วัดทองประดิษฐ์สพป.สพ 2Thongpadit schoolนายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 จิกหมู่บางเลนสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110-www.facebook.com/thongpraditschool/บางเลน035-440041-2069965010ขนาดกลางมีไฟฟ้า1930411
1072630327วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)สพป.สพ 2Rangbuatongนายชาตรี โพธิกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 บ้านกุ่มบ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110rangbuatong@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630327สุพรรณบุรี084-06659572069036030ขนาดเล็กมีไฟฟ้า131108
1072630329วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)สพป.สพ 2WATBANGSAKAE(WITTAYA RUNGSUN)นางนันทยา ใจตรงอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 บางสะแกบ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110www.facebook.com/bangsakae.sch.7????????8008723231982976320ขนาดกลางมีไฟฟ้า1017811
1072630330วัดสว่างอารมณ์สพป.สพ 2Watsawangarom Schoolนางดารณี ไตรยสุทธิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ไผ่ขอมบ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110-http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630330บ้านกุ่ม35481124-2135175315ขนาดเล็กมีไฟฟ้า121058
1072630331วัดลาดประทุมทองสพป.สพ 2Watladpratoomtongนางสาวขวัญเรือน พละวงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ดอนตายี่บ้านช้างสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110ladpratoomtong_s2007@hotmail.com????????35437654-2135368040ขนาดเล็กมีไฟฟ้า13969
1072630332อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัวสพป.สพ 2Artonsungkawattana 1Watladbuaนายพิสิฐษ์ แก่นทองอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ลาดบัวบ้านช้างสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110บ้านช้าง8666609782123997540ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11918
1072630319วัดย่านซื่อสพป.สพ 2WATYVNSUEนางสาวภรณพรรษ นวกวงค์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ย่านซื่อบ้านช้างสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110?http://s106.suphanburiบ้านช้าง2120839740ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5458
1072630285วัดไผ่ขาดสพป.สพ 2Watpaikhad Schoolนางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 ไผ่ขาดศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110varanon53@yahoo.comศรีสำราญ899195105212415355ขนาดกลางมีไฟฟ้า141498
1072630286วัดรางกร่างสพป.สพ 2Rangkrangนายเอกชัย ศรีกงพานอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 3 รางกร่างศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110Rangkrang55@gmail.com?http//:s107suphanburi2ศรีสำราญ970745110-226219404ขนาดกลางมีไฟฟ้า1718411
1072630287วัดใหม่เพชรรัตน์สพป.สพ 2WATMAIPHETCHARATนางสาววันเพ็ญ คุ้มโตอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ขื่อชนกศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110jinjung22@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1072630287&page=historyศรีสำราญ854048900-212411455ขนาดเล็กมีไฟฟ้า91058
1072630306บ้านหนองโพธิ์สพป.สพ 2Bannongphoนางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 หนองโพธิ์ศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190bannongpho01082483@gmail.comศรีสำราญ35472038213151266ขนาดกลางมีไฟฟ้า111878
1072630307บ้านสะพังกร่างสพป.สพ 2Bansaphangkrang Schoolนางชูเกษม โกมุทธิยานนท์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 สะพังกร่างศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190Saphankrang777@gmail.comwww.spg.ac.thศรีสำราญ35589135355891352130992810ขนาดเล็กมีไฟฟ้า91098
1072630305อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูสพป.สพ 2artornsangkhawattana2watwangtakooนายพจน ทาหนองบัวอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 วังตะกูศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190--ศรีสำราญ35589352-2127722515ขนาดเล็กมีไฟฟ้า91108
1072630310บ้านหนองกระทู้สพป.สพ 2Bannongkratooนายขวัญชัย บัวงามอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 หนองกระทู้หนองบ่อสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190kruschool@hotmail.co.th-หนองบ่อ35437387-2218242530ขนาดกลางมีไฟฟ้า131659
1072630312บ้านหนองจิกสพป.สพ 2nongchikนางสาวสุวรรณา แก้วสระแสนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 หนองจิกหนองบ่อสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190nonchikschool@hotmail.comwww.bannongchik.ac.th/หนองบ่อ354376452197412515ขนาดกลางมีไฟฟ้า1817711
1072630309วัดพรสวรรค์สพป.สพ 2watpornsawanนางนิภารัตน์ ศรีสำราญอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 6 เขาซ่อนหม้อหนองบ่อสองพี่น้องสุพรรณบุรี71170http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630309หนองบ่อ22219522.436ขนาดเล็กมีไฟฟ้า1211412
1072630308วัดเขาพนมนางสพป.สพ 2WATKAOPHANOMNANGนางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 หนองบวบหอมหนองบ่อสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190panomnang@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630308หนองบ่อ35531670-พ.ศ.25143230ขนาดกลางมีไฟฟ้า1717612
1072630279วัดดอนสงวนสพป.สพ 2WAT DON SA-NGUANนางสาววรัญภร ขยันคิดอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 12 ดอนสงวนหัวโพธิ์สองพี่น้องสุพรรณบุรี72110beau.tong@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630279หัวโพธิ์867685435-พ.ศ. 24844014ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6398
1072630282วัดหัวโพธิ์สพป.สพ 2wathuapoนายศักดิ์ชัย พิมนิสัยอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 หัวโพธิ์หัวโพธิ์สองพี่น้องสุพรรณบุรี72110http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630282หัวโพธิ์92353722724732612ขนาดกลางมีไฟฟ้า101348
1072630284บ้านประทุนทองสพป.สพ 2banpatuntongนายครรชิต ปานมุณีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 รางประทุนหัวโพธิ์สองพี่น้องสุพรรณบุรี72110data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630284หัวโพธิ์061-48757592197352511ขนาดเล็กมีไฟฟ้า121099
1072630283วัดท่าไชย(ประชานุกูล)สพป.สพ 2WATTHACHAIนางจุฑามาส คล้ายสุบรรณอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 ท่าไชยหัวโพธิ์สองพี่น้องสุพรรณบุรี72110thachai@gmail.comwww.thachai.comหัวโพธิ์35472919354729182123892815ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า4478123
1072630278วัดบางบอนสพป.สพ 2Watbangbonนายสรวิศ ทนุการอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 5 บางบอนหัวโพธิ์สองพี่น้องสุพรรณบุรี72110soravis2520@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630278หัวโพธิ์35472254-2121285010ขนาดกลางมีไฟฟ้า1828111
1072630370วัดยางยี่แสสพป.สพ 2YANGYEESAEนางอารีวัลย์ จำปานิลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ยี่แสกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี72160yangyeesae-school@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630370กระจัน--20864635ขนาดกลางมีไฟฟ้า101528
1072630372วัดสามัคคีธรรมสพป.สพ 2WATSAMAKKHEETHAMสิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 หนองอโศกกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี72160prasit2503@hotmail.comกระจัน35565586250123ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9628
1072630373วัดจันทราวาสสพป.สพ 2Watchanthrawasนายสมบัติ กาบแก้วอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 กระจันกระจันอู่ทองสุพรรณบุรี72160wcw_035@hotmail.comfacebook ร.ร.วัดจันทราวาสกระจัน354605533546055321274576ขนาดกลางมีไฟฟ้า2112912
1072630391บ้านจรเข้สามพันสพป.สพ 2Bannchorakhesamphanนายตรีเพชร มากระจันอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 จรเข้สามพันจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี72160chinjung-ab01@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630391เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน2475118ขนาดกลางมีไฟฟ้า1525010
1072630392บ้านเขาชานหมากสพป.สพ 2BANNKAOCHANMAKนางพัฒนีพร ทองลิ้มอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 เขาชานหมากจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี71170bankaochanmak@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?School_ID=1072630392&id=8626&page=visionจรเข้สามพัน355655852199611310ขนาดกลางมีไฟฟ้า111598
1072630393วัดปทุมวนารามสพป.สพ 2Watpatumwanaramนายธนชาต ธนวีรเทศอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 วังหลุมพองจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี71170--จรเข้สามพัน35461122-2113831514ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11798
1072630394บ้านรางโพธิ์สพป.สพ 2Banrangpoนายสุรชัย ชำนาญอักษรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 โพธิ์เงินจรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรี71170banrangpo@gmail.comhttp//http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630394จรเข้สามพัน34571163-2189191916ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7419
1072630375วัดโคกยายเกตุสพป.สพ 2Wat Khogyaikateนายรุ่ง อ่อนอินทร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 โคกยายเกตเจดีย์อู่ทองสุพรรณบุรี72160maemod04@yahoo.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630375เจดีย์085-266-2387-2119641011ขนาดเล็กมีไฟฟ้า131009
1072630376พานิชชีวะอุปถัมภ์สพป.สพ 2Panichewa Upathumนายอนันต์ ดีขำอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 บ้านใหม่พานิชเจดีย์อู่ทองสุพรรณบุรี72160bio.adenium@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630376เจดีย์867857227-2254771013ขนาดกลางมีไฟฟ้า151409
1072630380วัดโภคารามสพป.สพ 2watphokharamนางศุภางค์ พิมพ์ชัยอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ดอนคาดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี72160ดอนคา35421252354212522114261712ขนาดกลางมีไฟฟ้า121918
1072630381วัดคีรีรัตนารามสพป.สพ 2Watkhirirattanaramนางดาวรุ่ง ตาลเพชรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 บ้านใหม่ดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี72160ดอนคา354370302127721212ขนาดกลางมีไฟฟ้า1832716
1072630382วัดสระกร่างเจริญธรรมสพป.สพ 2wadsrakrangjarernthamนายประเสริฐชัย ทรัพย์ประเสริฐอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 สระกร่างดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี72160Srakrang_school@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630382ดอนคา354810103548101022365188ขนาดกลางมีไฟฟ้า2233116
1072630417บ้านเขากำแพงสพป.สพ 2Bankhowkampangนางดวงใจ บัวงามอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 9 บ้านเขากำแพงดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี72160ple_hong@live.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630417ดอนคา354375242238961513ขนาดกลางมีไฟฟ้า1731912
1072630418วัดห้วยคู้สามัคคีสพป.สพ 2Wat-Huay-Ku-Samakkeeนางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ห้วยคู้ดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี72160loiykaew@gmail.com-ดอนคา081-9420734-2210941212ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7529
1072630419บ้านโป่งพรานอินทร์สพป.สพ 2Banpongpraninนางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัวอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 บ้านโป่งพรานอินทร์ดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี72160--ดอนคา35437509-2190321410ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5588
1072630405วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)สพป.สพ 2Donmakluaนางรัชฎา พงษ์ประยูรอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 ท่าตะเกียงดอนมะเกลืออู่ทองสุพรรณบุรี72220Donmaklua@live.comดอนมะเกลือ35432007354320072110403030ขนาดกลางมีไฟฟ้า2739019
1072630386วัดจำปาสพป.สพ 2Watchampa Schoolนายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจันอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 จร้าเก่าบ้านโข้งอู่ทองสุพรรณบุรี72160watchampa.ac.th@gmail.comwww.watchampa.ac.thบ้านโข้ง35436175พ.ศ.24812526ขนาดกลางมีไฟฟ้า1623211
1072630387วัดโพธิ์เขียวสพป.สพ 2WAT PHOKIEO SCHOOLนายนำศักดิ์ หอมชื่นอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 จร้าใหม่บ้านโข้งอู่ทองสุพรรณบุรี72160sp2s101@thaimail.comWatphokhieoschoolบ้านโข้ง623616393-2127692626ขนาดเล็กมีไฟฟ้า111038
1072630388วัดกกม่วงสพป.สพ 2watkokmaungนายอภิวัฒน์ พิมพวงอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 บ้านกกม่วงบ้านโข้งอู่ทองสุพรรณบุรี72160https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630388????????8989811572135164745ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8929
1072630389บ้านสระบัวทองสพป.สพ 2BANSRABUATHONGนางกิ่งดาว นาคเอกอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 บ้านสระบัวทองบ้านโข้งอู่ทองสุพรรณบุรี72160-บ้านโข้ง923289559-2185233232ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10649
1072630390บ้านทุ่งดินดำสพป.สพ 2Ban thoong din dumนายทฤษฎี มเหษีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 บ้านทุ่งดินดำบ้านโข้งอู่ทองสุพรรณบุรี72160s018@thaimail.com????????3548101235481012พ.ศ.25193232ขนาดกลางมีไฟฟ้า1918012
1072630409วัดศรีสร้อยเพชรสพป.สพ 2Watsrisroypetchนางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ดอนไฟไหม้บ้านดอนอู่ทองสุพรรณบุรี72160cootoey.srisroy@gmail.comบ้านดอน3541722235440152พ.ศ.24821516ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8417
1072630410บ้านหัวทำนบสพป.สพ 2Banhuatumnobนางสาวฐรดา ไกรเพชรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 หัวทำนบบ้านดอนอู่ทองสุพรรณบุรี72160banhuatumnob62@gmail.comhttp://www.Banhuatamnob.ac.thเทศบาลตำบลบ้านดอน35437816-2127991210ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9628
1072630408วัดกลางบ้านดอนสพป.สพ 2watklangbandonนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 8 บ้านดอนบ้านดอนอู่ทองสุพรรณบุรี72160Zupattra@hotmail.com202.143.155.36/spr2112เทศบาลตำบลบ้านดอน8716971812124771514ขนาดกลางมีไฟฟ้า1712911
1072630407วัดยางสว่างอารมณ์สพป.สพ 2WATYANGSAWANGAROMนายสมมาตร ทองพิลาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 บ้านยางบ้านดอนอู่ทองสุพรรณบุรี72160WBCWATYANGSAWANG_A_ROM@http://school.obec.go.th???????35417333-1982961515ขนาดกลางมีไฟฟ้า1722911
1072630416วัดเขาดีสลักสพป.สพ 2watkhaodeesalak schoolนางศศินันท์ เสนแก้วอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 11 หนองการ้องพลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี72160http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630416พลับพลาไชย2179401513ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5729
1072630414วัดคีรีเจริญผลสพป.สพ 2kereejareanponนายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 เขาทอกพลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี72160nipontamajak@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1072630414พลับพลาไชย89837285625002018ขนาดกลางมีไฟฟ้า121449
1072630383วัดโพธิ์ทองเจริญสพป.สพ 2Watphothongcharoenนายพิสิฐ สุนทรวิภาตอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 บ้านขามพลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี72160phongtong17@gmail.comพลับพลาไชย811960001-2113111715ขนาดกลางมีไฟฟ้า1822213
1072630384พลับพลาไชยสพป.สพ 2Pubphachaiนางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 หนองโดกพลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี72160scisuphan@gmail.comwww.plubplachaischool.com/main.htmlพลับพลาไชย354950592251212220ขนาดกลางมีไฟฟ้า2130512
1072630385บ้านหนองกุฏิสพป.สพ 2Bannongutiนางสาวณัฐพร แสงภู่อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 หนองกุฏิพลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี72160http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.phpพลับพลาไชย95753484824852422ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7749
1072630397วัดใหม่สิทธาวาสสพป.สพ 2watmaisittawasนางสาวบังอร จงสมจิตต์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 หางตลาดยุ้งทะลายอู่ทองสุพรรณบุรี72160swschool57@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630397ยุ้งทะลาย081 29390512124101210ขนาดเล็กมีไฟฟ้า111108
1072630413บ้านดอนพุทราสพป.สพ 2Bandonputsa Schoolนางสาวฐิติมา ตั้งสกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ดอนพุทรายุ้งทะลายอู่ทองสุพรรณบุรี72160bandonputsa@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.phpยุ้งทะลาย35436418-2133531010ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6369
1072630401วัดสระพังลานสพป.สพ 2srapanglanนายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 6 สระพังลานสระพังลานอู่ทองสุพรรณบุรี72220sp25116@thaimail.com sthaischool-srapanglan.netสระพังลาน35559252355592522128401816ขนาดกลางมีไฟฟ้า1520511
1072630402วัดดอนสุโขสพป.สพ 2donsukhooนางปริศนา ปัญสิงห์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ดอนสุโขสระพังลานอู่ทองสุพรรณบุรี72220องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน81850447224782524ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10939
1072630403วัดนันทวันสพป.สพ 2Nuntawanschoolนางสาวกัณหา คำหอมกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 หนองข้าวงายสระพังลานอู่ทองสุพรรณบุรี72220sp2s087@thaimail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630403?????????98970933325101716ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9908
1072630404หรรษาสุจิตต์วิทยา 1สพป.สพ 2Hansasuchitwittaya 1นางสาวศุภาพร ผิวงามอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ทุ่งกระเจ็ดสระพังลานอู่ทองสุพรรณบุรี72220Hansasuchitwittaya1@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630404สระพังลาน355597892236512120ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6447
1072630400วัดบ่อคู่สพป.สพ 2baukooนายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 10 บ่อคู่สระยายโสมอู่ทองสุพรรณบุรี72220baukooschool@gmail.comขุนพัดเพ็ง086-1760362-2258561513ขนาดเล็กมีไฟฟ้า4318
1072630398วัดสระยายโสมสพป.สพ 2watsrayaisomนายเจษฎา สุขศรีดาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 สระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสุพรรณบุรี72220wsstoday@gmail.comสระยายโสม355592532090292314.5ขนาดกลางมีไฟฟ้า151598
1072630396วัดใหม่ปทุมสูตรสพป.สพ 2watmaipatummasootนายชัยรัตน์ พละเลิศอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 บ้านบ่อปั้นสระยายโสมอู่ทองสุพรรณบุรี72220http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630396ขุนพัดเพ็ง354361962210962321ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8529
1072630395วัดคลองตันสพป.สพ 2Klongtunนายเศกชัย เพ็งเกร็ดอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 คลองตันสระยายโสมอู่ทองสุพรรณบุรี72220--ขุนพัดเพ็ง35559340-2127431412ขนาดกลางมีไฟฟ้า131258
1072630399วัดหนองยายทรัพย์สพป.สพ 2Nongyaisubนางชุฒิณี หอมสุวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 หนองยายทรัพย์สระยายโสมอู่ทองสุพรรณบุรี72220chuti25061@hotmail.comขุนพัดเพ็ง6315947512200602219ขนาดเล็กมีไฟฟ้า12999
1072630420บ้านห้วยหินสพป.สพ 2Banhuayhinนายเสวย เสนแก้วอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 13 พวนหนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี72160--หนองโอ่ง081-9387143-22328598ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9798
1072630378วัดหนองหลุมสพป.สพ 2Watnonglumนางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็นอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 14 หนองหลุมหนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี72160watnonglum@gmail.comhttp://s128.suphanburi2หนองโอ่ง867973373-2502109ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10869
1072630379บ้านหนองแหนสพป.สพ 2Bannongnaeนางอุทัยวรรณ หงษาวดีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 หนองแหนหนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี72160Bannongnae@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630379หนองโอ่ง225126129ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5568
1072630366วัดโคกสำโรงสพป.สพ 2watkoksumrongนางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้นอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 โคกสำโรงหนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี72160หนองโอ่ง846197535247888ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8348
1072630368วัดคอกวัวสพป.สพ 2wadkokwuaนายวิเชียร เหมลีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 คอกวัวหนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี72160wkw161062@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1072630368&Area_CODE=7202&หนองโอ่ง815187415-252244ขนาดเล็กมีไฟฟ้า4308
1072630369วัดคณฑีสพป.สพ 2Konteeนางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 คณฑีหนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี72160kontee_060@hotmail.comhttp://s60.suphanburi2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง35528542-248276ขนาดเล็กมีไฟฟ้า101069
1072630377วัดบ้านหนองโอ่งสพป.สพ 2Watbannongongนางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจันอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 หนองโอ่งหนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี72160nongoug@hotmail.comwww.facebook.com/nongougหนองโอ่ง--พ.ศ.24861310ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8349
1072630364วัดปทุมสราวาสสพป.สพ 2pathumsarawasนายชูชาติ รักอู่อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 นาลาวอู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี72160nalao12@live.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630364ท้าวอู่ทอง355530413555304121387374ขนาดกลางมีไฟฟ้า1827113
1072630365วัดเขาพระสพป.สพ 2WATKHAOPRA SCHOOLนายบำรุง แผนสมบูรณ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ศรีสรรเพชญ์อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี72160khaopra1@hotmail.comwww.Khaopra.thaigov.netท้าวอู่ทอง095-1546009-2131823.52ขนาดกลางมีไฟฟ้า131438
1072630371วัดหนองตาสามสพป.สพ 2WATNONGTASAM SCHOOLนายประกอบ คงใจดีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 หนองตาสามอู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี72160เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง355519553555195502ขนาดกลางมีไฟฟ้า122249
1072630374วัดช่องลมสพป.สพ 2Watchonglomนายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ท่าพระอู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี72160Watchonglom2009@hotmail.com-อู่ทอง355650753556507522401653ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6418
1072630363อนุบาลบ้านท่าพระยาจักรสพป.สพ 2Anubanbanthaprayajakว่าที่ร.ต.ประกฤษ โพธะนังอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 อู่ทองอู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี72160comedu2@gmail.comwww.btpj.ac.thอู่ทอง35519543555149521279720.05ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า46115938
1072630155วัดกาบบัวสพป.สพ 3watkabbauนางสาวบังอร ศรีดำอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 กาบบัวเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120watkabbau@gmail.comเทศบาลตำบลเขาดิน8616557762128342020ขนาดกลางมีไฟฟ้า71219
1072630156วัดปากดงท่าศาลสพป.สพ 3phadongthasanนายสุชาติ อินทรศักดิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ปากดงท่าศาลเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120เขาดิน035-4335307 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 24961515ขนาดเล็กมีไฟฟ้า111538
1072630177วัดกร่างสามยอดสพป.สพ 3GRANGSAMYOD-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 กร่างสามยอดเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120grangsamyod065@gmail.com@suphan 3.go.thเขาดิน35440030-2124751512ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9709
1072630132อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)สพป.สพ 3Anubandoembangnangbuat(watthachang)ดร.ธานี อำภาวงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ท่าช้างเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120thachang.sc@gmail.comwww.http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630132เขาพระ355785083557850820623934ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า83110637
1072630133วัดกำมะเชียรสพป.สพ 3Watkummachienนางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 กำมะเชียรเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120www.kmc.ac.thเขาพระ3546956720657724ขนาดกลางมีไฟฟ้า71389
1072630134วัดเขาพระสพป.สพ 3watkaopraนายนพรัตน์ ภักมีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 เขาพระเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120อบต.เขาพระ035-578498246511ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7298
1072630149วัดวังกุลาสพป.สพ 3WUNGKULAนางรัตนา อินทรกสิกรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 11 วังกุลาเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120db_wungkula@suphan3.go.202.143.156.181/watwungkula/อบต.เขาพระ35468028-21637385ขนาดเล็กมีไฟฟ้า111039
1072630178วัดหนองกรดสพป.สพ 3NONGKRODนายธวัชชัย หมื่นไธสงอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 หนองกรดโคกช้างเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120nongkrod_school@hotmail.comโคกช้าง4400352127341511ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7208
1072630179บ้านหนองตาแก้วสพป.สพ 3BANNONGTAKAEWนางสาวสมหมาย สวนดอกไม้อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 หนองตาแก้วโคกช้างเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120โคกช้าง44003425062017ขนาดกลางมีไฟฟ้า131189
1072630150วัดสามเอกสพป.สพ 3WATSAMEKนายปรีชา มั่นปานอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 สามเอกโคกช้างเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120kok.2521@hotmail.com-โคกช้าง984390500-2113801210ขนาดเล็กมีไฟฟ้า126711
1072630141วัดเดิมบางสพป.สพ 3Watdoembangนางลัดดา เพ็งผลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 เดิมบางเดิมบางเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120-www.watdermbangschool.comเดิมบาง3559601823596018220960433ขนาดเล็กมีไฟฟ้า12788
1072630142วัดท่าเตียนสพป.สพ 3watthatianนางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่องอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ท่าเตียนเดิมบางเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120Watthatainschool2560@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630142เดิมบาง3596985521138075ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10548
1072630143บ้านแหลมสะแกสพป.สพ 3baanlemsakaeนายธีรยุทธ์ ลิ้มรัตนปัญญาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 แหลมสะแกเดิมบางเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120teerayut1961@gmail.comเดิมบาง35430078354300782128271315ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8629
1072630175วัดคูเมืองสพป.สพ 3Watkoomuangนางวันทนา กาญจนพาทีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 บ้านคูเมืองทุ่งคลีเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120db_Watkoomuanghttp://Watkoomuang@Yahoทุ่งคลี035-440042พ.ศ.24852221ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11619
1072630176วัดวุ้งสุทธาวาสสพป.สพ 3watwungsutthawasนางสาวฐิติมา โพธิ์พยัคฆ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 ก้นวุ้งทุ่งคลีเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120watwungsutthawas2562@gmail.comwatwung.myreadyweb.comเทศบาลตำบลทุ่งคลี097-1872459-2200671717ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7489
1072630173วัดกุ่มโคกสพป.สพ 3watkhumkok-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 กุ่มโคกทุ่งคลีเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120khumkok2477@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630173ทุ่งคลี35468426-8 กรกฏาคม 24771510ขนาดเล็กมีไฟฟ้า121029
1072630154บ้านเขาดินสพป.สพ 3BANKHAODINนางสาวปิยาภรณ์ ภูฆังอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 เกาะคูนางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120db_bankhaodin@suphan3.go.thนางบวช8776675242141811515ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7278
1072630151วัดนางบวชสพป.สพ 3watnangbutนายวิชา สมิงไพรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 นางบวชนางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120nulldata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630151นางบวช083-0877481-20700477ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6688
1072630152วัดวังสำเภาล่มสพป.สพ 3Watwungsampaolomนายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาทอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 สำเภาล่มนางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120นางบวช35409222248988ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10478
1072630165วัดบ่อกรุสพป.สพ 3watbokruนายพนม เข็มเงินอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 บ่อกรุบ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120noms_1506@hotmail.comเทศบาลตำบลบ่อกรุ5758332088622528ขนาดกลางมีไฟฟ้า192778
1072630170วัดทุ่งกฐินสพป.สพ 3thungkathinนายภาณุมาศ เจริญสุขอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 ทุ่งกฐินบ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120--เทศบาลตำบลบ่อกรุ081-9427007-2131902527ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10609
1072630167บ้านลาดสพป.สพ 3Banladนายอุเทน เชื้อวังคำอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ้านลาดบ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120db_banlad@suphan3.go.thdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630167บ่อกรุ081-7523329-25003740ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7448
1072630146วัดท่าทองสพป.สพ 3Wat Tatongนายศรัณยู นิติศิริอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ท่าทองปากน้ำเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120kankantooktook@gmail.comnullปากน้ำ430592null2127171212ขนาดเล็กมีไฟฟ้า131029
1072630147วัดประชุมสงฆ์สพป.สพ 3watprachumsongนายไพโรจน์ บุญประเสริฐอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ท่าโป่งปากน้ำเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120soy.sp2@hotmail.comปากน้ำ515105212838913ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9369
1072630144วัดปากน้ำสพป.สพ 3watpaknam schoolนางสาวรัชนีวรรณ ทองคำอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 5 บ้านปากน้ำปากน้ำเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120ปากน้ำ43051243051224701015ขนาดเล็กมีไฟฟ้า137612
1072630145พัฒนาปากน้ำสพป.สพ 3PATTANAPAKNUMนางสาวอรทัย น้ำทิพย์ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 บ้านปากน้ำปากน้ำเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120เทศบาลตำบลปากน้ำ--2196721211ขนาดเล็กมีไฟฟ้า13699
1072630162วัดป่าสะแกสพป.สพ 3watpasakaeนางวรรณา ใจดีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 ป่าสะแกป่าสะแกเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120wutti09@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1072630162&Area_CODE=7203อบต.ป่าสะแก35471575-2086601620ขนาดกลางมีไฟฟ้า1917711
1072630157วัดยางนอนสพป.สพ 3watyangnonนายประเสริฐ ชัยแย้มอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 3 บ้านยางนอนยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120yangnon_yn@hotmail.comhttp://school.obec.go.tยางนอน035 - 469229,0819414428-21283187ขนาดกลางมีไฟฟ้า1519711
1072630140วัดดงพิกุลสพป.สพ 3watdongpigon-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 บ้านดงพิกุลยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120ยางนอน44005221222885ขนาดเล็กมีไฟฟ้า475
1072630180วัดท่ามะนาวสพป.สพ 3wattamanowนายนครินทร์ จันละคลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ท่ามะนาวยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120db_tamanow@suphon 3.go.ththai-shool.net/tamanowยางนอน354897772110781415ขนาดกลางมีไฟฟ้า91609
1072630166วัดหนองกระทุ่มสพป.สพ 3watnongkrathoomนางกรณ์ภัสสร เลิศรุ่งเรืองชัยอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 หนองกระทุ่มหนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120watnongkratum0038@hotmail.comเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม9594775758 กันยาน 24822830ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11808
1072630168บ้านหนองนาสพป.สพ 3bannongnaนายอรรถพล ธัญญเจริญอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 หนองนาหนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120หนองกระทุ่ม8175869682247574445ขนาดเล็กมีไฟฟ้า4739
1072630169บ้านหนองอิงพิงสพป.สพ 3Bannongingping schoolนายสุรชาติ หอมละม้ายอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 7 บ้านหนองอิงพิงหนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120ingpingschool@gmail.comwww.ingpingschool.comหนองกระทุ่ม0025185860ขนาดกลางมีไฟฟ้า1914312
1072630172บ้านหนองหินสพป.สพ 3BANNONGHINนายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 หนองหินหนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120nonghin2559@hotmail.comเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม9714082082270093740ขนาดเล็กมีไฟฟ้า4227
1072630148วัดฉวากสพป.สพ 3Watchavakนายกิตติศักดิ์ เหล่าพิเดชอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 หมู่บ้านฉวากหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120db_chavak.scl@suphan3.ghttp://202.143.155.44/mหัวเขา44005820 พฤษภาคม พ.ศ.24841515ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9639
1072630138วัดไทรสพป.สพ 3watzaiนางปราณี คล้ายนาคอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 วัดไทรหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120watzaischool@gmail.comหัวเขา44006135440061พ.ศ. 24811113ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9628
1072630139บ้านปากดงสพป.สพ 3banpakdongนายรัชพล วรกรรณ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 ปากดงหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120pakdong.thai.acหัวเขา035-5183572134791525ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9609
1072630136วัดหัวเขาสพป.สพ 3wathuaokaoนางสาววรินธร กาญจนระวีกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 บ้านหัวเขาหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120db_wathuao@suphan3.go.tหัวเขา515508247156ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10659
1072630137วัดน้ำพุสพป.สพ 3Watnumpuนายประสบ สถาปนะอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 5 น้ำพุหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120nampu2003@thaimail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630137หัวเขา035-51837224811318ขนาดกลางมีไฟฟ้า1918211
1072630161วัดดอนตาลสพป.สพ 3WATDONTANนางทองแท้ วงศ์เสนาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ดอนตาลหัวนาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120Watdontalschool@gmail.com-หัวนา82172948424851720ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9759
1072630159วัดหัวนาสพป.สพ 3wathuanaนายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทยอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 หัวนาหัวนาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120wathuana@hotmail.comหัวนา9009253792086591722ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8518
1072630160วัดอู่ตะเภาสพป.สพ 3watutapoawนายวันชัย ใจดีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ท่าข้ามหัวนาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120wutti09@hotmail.comอบต.หัวนา35518233-2127171418ขนาดกลางมีไฟฟ้า121349
1072630110บ้านพุน้ำร้อนสพป.สพ 3banphunamronนางวชิรา แสนโกศิกอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 พุน้ำร้อนด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180-www.phunamron.ac.thด่านช้าง440003-25078017ขนาดกลางมีไฟฟ้า2334015
1072630111บ้านโป่งคอมสพป.สพ 3banpongkomนางธนพรรณ ทศพรพรหมอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 โป่งคอมด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180banpongkom.555@gmail.com-ด่านช้าง983541651-25307525ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6296
1072630121บ้านหนองผือสพป.สพ 3bannongpheuนายชัฏณัฐพนธ์ สุขประเสริฐอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 หนองผือด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180bannongpheu@gmail.comด่านช้าง60725246332ขนาดกลางมีไฟฟ้า121268
1072630122สวนป่าองค์พระสพป.สพ 3SOUNPA SCHOOLนายทวี กรายไทยสงค์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 ปรักประดู่ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180Suanpaongpra@gmail.comwww.Suanpaongpra.comด่านช้าง35929828-25247030ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10808
1072630129บ้านวังน้ำเขียวสพป.สพ 3banwangnamkhiew schoolนางประดับศิลป์ น้ำเพชรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 วังน้ำเขียวด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180wangnamkiew@maildozy.coด่านช้าง354400222329359040ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6569
1072630100วัดดอนประดู่สพป.สพ 3watdonpradooนายมานพ พุ่มสาขาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 18 ดอนประดู่ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180dc_watdonpradoo@suphan3thai-school.net/watdonpradooด่านช้าง--224386544ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8748
1072630101อนุบาลด่านช้างสพป.สพ 3Anubandanchangนายอนุชา เงินแพทย์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ตลาดด่านช้างด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180anubandanchang2557@gmail.comhttp://www.adcschool.comเทศบาลตำบลด่านช้าง3559531635595316224534500.2ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า70141245
1072630102วัดด่านช้างสพป.สพ 3Watdanchang Schoolนางสาวจิราพร เอี่ยมระหงษ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ด่านช้างด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180watdan2013@hotmail.comwww.wdc.ac.thด่านช้าง035-595317-226589503ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า43103534
1072630108บ้านทุ่งนาตาปิ่นสพป.สพ 3BANTUNGNATAPINนางสาวสายฝน แก้วสีโทอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 บ้านทุ่งนาตาปิ่นด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180bantungnatapin@hotmail.comด่านช้าง3559573535595735221741558ขนาดกลางมีไฟฟ้า111099
1072630109วัดหนองเปาะสพป.สพ 3nongpoaนางพิศสมัย วงษาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 หนองเปาะด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180ด่านช้าง2176415510ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10718
1072630106บ้านทับกระดาษสพป.สพ 3TABKRADARDนางประภาศรี จุดมีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ทับกระดาษนิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรี72180dc_tabkadard@suphan3.go.th-นิคมกระเสียว84391952729 กุมภาพันธ์ 25077620ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6529
1072630107บ้านหนองปลากระดี่สพป.สพ 3NONGPLAKRADEEนายสรวิชญ์ สินสวาทอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 หนองปลากระดี่นิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรี72180NONGKRADEE.2556@GMAIL.COMhttpnongkradee.siamvip.comนิคมกระเสียว035-440005-25206020ขนาดกลางมีไฟฟ้า131368
1072630103นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1สพป.สพ 3Nikomsrangtonengkrasieo1นางสาวหนึ่งนุช กาฬภักดีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 นิคมกระเสียวนิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรี72180nikom1.suphan@gmail.comนิคมกระเสียว44000619 พฤษภาคม พ.ศ.25208020ขนาดกลางมีไฟฟ้า172448
1072630095บ้านรังงามสพป.สพ 3BANRUNGNGAMนายชนาธิป โตคำอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ดงรังวังคันด่านช้างสุพรรณบุรี72180-www.rngschool.comอบต.วังคัน467035-2266556010ขนาดกลางมีไฟฟ้า111448
1072630112วัดวังคันสพป.สพ 3WATWANGKHANนางวิลาวรรณ อุ่นรัศมีวงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 บ้านวังคันวังคันด่านช้างสุพรรณบุรี72180wungkhan@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630112วังคัน440161-2207756016ขนาดกลางมีไฟฟ้า121478
1072630113วัดทับผึ้งน้อยสพป.สพ 3Tapphungnoiนายสวิด ดวงจันทร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ทับผึ้งน้อยวังคันด่านช้างสุพรรณบุรี72180-องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน--2121537017ขนาดกลางมีไฟฟ้า101228
1072630115บ้านทับละครสพป.สพ 3tablakornนายรุ่งวิทย์ ผิวเหลืองอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ทับละครวังคันด่านช้างสุพรรณบุรี72180tablakorn@hotmail.comวังคัน035-440026-2280426513.5ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5588
1072630123บ้านละว้าวังควายสพป.สพ 3Banlawawungkwaiนายบุญรอด พลเสนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 ละว้าวังควายวังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี72180lawawungkwai@gmail.comวังยาว22797412575ขนาดกลางมีไฟฟ้า2328014
1072630125บ้านวังยาวสพป.สพ 3Banwangyaoนายจรัญ อุ่นเรือนอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 วังยาววังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี72180banwangy888@gmail.comhttp://banwangyowschool.circlecamp.com/index.php?page=Home&language=thวังยาว035 969 837-22818714070ขนาดกลางมีไฟฟ้า121738
1072630126บ้านห้วยหินดำสพป.สพ 3Banhauyhindumนางไปรยา พลศารทูลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 ห้วยหินดำวังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี72180dc_hoyhindom@suphan3.gohttp://hauyhindum.freewวังยาว3552841635528416252413483ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10878
1072630127บ้านกล้วยสพป.สพ 3bankluai schoolนายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขายอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 บ้านกล้วยวังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี72180dc_bankluai1@suphan3.go.thdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630127วังยาว354466583544665823310012383ขนาดกลางมีไฟฟ้า172148
1072630094บ้านหนองอุโลกสพป.สพ 3Bannongulok Schoolนายสุรศักดิ์ นาคเอกอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 หนองอุโลกหนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี72180dc_Bannongulok@Suphan3.-หนองมะค่าโมง35466060-2243905010ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11688
1072630096ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)สพป.สพ 3Thairatwitthaya 20 School (Bannongmakamong)นายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลางอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 หนองมะค่าโมงหนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี72180thairath20@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630096หนองมะค่าโมง3546603535466035221502558ขนาดกลางมีไฟฟ้า2533912
1072630097บ้านใหม่กิโล 8สพป.สพ 3banmaikilo8นางสุรีนันต์ จงเจริญอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 หนองแกหนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี72180banmaikilo8@gmail.comหนองมะค่าโมง09-3790-3938225857456ขนาดกลางมีไฟฟ้า111218
1072630099บ้านสระบัวก่ำสพป.สพ 3Sabuakumนายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลางอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 7 สระบัวก่ำหนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี72180หนองมะค่าโมง3596983924823514ขนาดเล็กมีไฟฟ้า1312611
1072630104นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2สพป.สพ 3nikomkraseawนางสาวอาภรณ์ นรสิงห์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 3 วังกกจานห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี72180nikomkraseaw2@gmail.comห้วยขมิ้น44001324948530ขนาดกลางมีไฟฟ้า1713211
1072630105บ้านหนองยาวสพป.สพ 3BANNONGYAOนายสมชาย ลิ้มประจันทร์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 บ้านหนองยาวห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี72180dc_bannongyoa@suphan3.ghttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630105ห้วยขมิ้น3543845822818710135ขนาดกลางมีไฟฟ้า1926411
1072630116วัดกกตาดสพป.สพ 3Watkoktardนายประเสริฐ นิลทับอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 9 กกตาดห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี72180dc_koktard@suphan3.go.th-ห้วยขมิ้น035 - 440162035-4401622218368030ขนาดกลางมีไฟฟ้า101158
1072630117บ้านพุบ่องป่าขีสพป.สพ 3Banpubong Pakheeนายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 พุบ่องห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี72180pbpksh@gmail.comwww.pubongpakee.thai.acห้วยขมิ้น--2281878030ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11908
1072630118วัดกกเต็นสพป.สพ 3Watkoktenนายบรรเทา คุ้มฉายาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 15 บ้านใหม่กกเต็นห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี72180wadkokten@outlook.comwww.geocities.com/kokteห้วยขมิ้น35969845-2217446822ขนาดกลางมีไฟฟ้า2022611
1072630119บ้านกกเชียงสพป.สพ 3bankokcheangนางขวัญชนก แสงสุวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 10 กกเชียงห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี72180bankokchiang@gmail.comอบต.ห้วยขมิ้น035-44001125288333ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7489
1072630120บ้านดงเสลาสพป.สพ 3dongsalaoนายนพพล คงทายาทอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 ดงเสลาองค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี72180องค์พระ440016251510040ขนาดกลางมีไฟฟ้า111308
1072630124บ้านทุ่งมะกอกสพป.สพ 3thungmakok schoolนายธาดา ธิกุลวงษ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 ทุ่งมะกอกองค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี72180thungmakok@maildozy.comhttp://school.obec.go.tองค์พระ44001522404311560ขนาดกลางมีไฟฟ้า1617212
1072630128บ้านไผ่สีทองสพป.สพ 3ฺBanpaisritongนางจันทร์ศิริ ชูวาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ไผ่สีทององค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี72180dc_paisritong@suphan3.gdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630128อบต.องค์พระ035-969848-พ.ศ.253010050ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11978
1072630130วัดคอกช้างสพป.สพ 3watkhogchangนางสาวสุพรรษา พละศักดิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 คอกช้างองค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี72180องค์พระ035-969849253711060ขนาดกลางมีไฟฟ้า111218
1072630339วัดโคกหม้อสพป.สพ 3WATKHOKMOนายบรรพต ฟักอินทร์ประถมศึกษาหมู่ 2 โคกหม้อกระเสียวสามชุกสุพรรณบุรี72130Labcom.km@gmail.comkm.thai.ac/home/กระเสียว4400772113841111ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9456
1072630362บ้านหนองบัวทองสพป.สพ 3BANNONGBUATHONGนางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์ประถมศึกษาหมู่ 8 หนองบัวทองกระเสียวสามชุกสุพรรณบุรี72130กระเสียว871549768พ.ศ.24852210ขนาดเล็กมีไฟฟ้า12676
1072630360วัดบ้านสระสพป.สพ 3watbansraschoolนายผจญวุฒิ อินโตอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 บ้านสระบ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี72130ruchirat0405@gmaill.com-อบต.บ้านสระ57200735464670211051206ขนาดกลางมีไฟฟ้า161729
1072630347วัดใหม่สระพลอยสพป.สพ 3maisraployนายสุภาพ สุขเสริมอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 หนองหัวรังบ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี72130sraploy@gmail.comschool.obec.go.th/sraployบ้านสระ2138493313ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11869
1072630361วัดลาดสิงห์สพป.สพ 3watladsingนายมโน โยธาวงศ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 ลาดสิงห์บ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี72130sc_watladshingบ้านสระ5615962127462713ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10459
1072630349วัดวังหว้าสพป.สพ 3watwangwahนายกฤษฎา สุขสวัสดิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 วังหว้าย่านยาวสามชุกสุพรรณบุรี72130sc_wangwahsch@suphan3.gwww.wangwah.ac.thย่านยาว35969884354400822124112510ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10748
1072630348วัดวังหินสพป.สพ 3Wadwanghin schoolนางสาวฉันทนา สุนิธีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 วังหินย่านยาวสามชุกสุพรรณบุรี72030www.Wanghinsch.ac.thย่านยาว440920-2459257ขนาดเล็กมีไฟฟ้า5829
1072630351บ้านหนองแขมสพป.สพ 3Bannongkhamนางสายฝน แตงโสภาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 หนองแขมย่านยาวสามชุกสุพรรณบุรี72130sc_nongkamsch@suphan3.gย่านยาว035-4400812138272510ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9688
1072630350วัดบางขวากสพป.สพ 3watbangkhwakนางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 6 ปากคลองบางขวากย่านยาวสามชุกสุพรรณบุรี72130watbangkhwak@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630350สามชุก035-434026-206923205ขนาดกลางมีไฟฟ้า2125912
1072630354บ้านทุ่งใหญ่สพป.สพ 3banthungyaiนายชนะ แสงวิภาสนภาพรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 บ้านทุ่งใหญ่วังลึกสามชุกสุพรรณบุรี72130banthungyai2557@gmail.comhttp:school.bed.go.th2/วังลึก35681282-2482279ขนาดเล็กมีไฟฟ้า111108
1072630353วัดทุ่งแฝกสพป.สพ 3wattungfag schoolนายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 11 ทุ่งแฝกวังลึกสามชุกสุพรรณบุรี72130school@tfs.in.thwww.โรงเรียนวัดทุ่งแฝก.comวังลึก356812813568128121279518.512.3ขนาดกลางมีไฟฟ้า2238917
1072630355วัดนางพิมพ์สพป.สพ 3watnangpimนายจิรวัฒน์ พึ่งสุขอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 8 นางพิมพ์วังลึกสามชุกสุพรรณบุรี72130--วังลึก571814-212793145ขนาดเล็กมีไฟฟ้า1410611
1072630352วัดวังจิกสพป.สพ 3watwankjikนางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 13 วังจิกวังลึกสามชุกสุพรรณบุรี72130wankjik@gmail.com-วังลึก4091422113821310ขนาดกลางมีไฟฟ้า162018
1072630356วัดสามชุกสพป.สพ 3watsamchukนายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 สามชุกสามชุกสามชุกสุพรรณบุรี72130wat3chuk@gmail.comสามชุก57182035571820209095183ขนาดกลางมีไฟฟ้า1831513
1072630359วัดคลองขอมสพป.สพ 3watklongkhom school-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 คลองขอมสามชุกสามชุกสุพรรณบุรี72130sc-kkhom@hotmail.comสามชุก4400862478152ขนาดเล็กมีไฟฟ้า61029
1072630358อนุบาลสมเด็จพระวันรัตสพป.สพ 3anubansomdejpavannaratนายสวงษ์ วงษ์สุวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 สามชุกสามชุกสามชุกสุพรรณบุรี72130anubansomdej@thaimail.comhttp://data.bopp-obec.info/emisสามชุก3557151035572347212329152ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า7293732
1072630357วัดบ้านทึงสพป.สพ 3Watbanthueng-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ้านทึงสามชุกสามชุกสุพรรณบุรี72130สามชุก3557163135571631211377155ขนาดเล็กมีไฟฟ้า101159
1072630344วัดโป่งแดงสพป.สพ 3watpongdangนายสมยศ ภูฆังอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 โป่งแดงหนองผักนากสามชุกสุพรรณบุรี72130หนองผักนาก35440087212471208ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10719
1072630342วัดหนองโรงสพป.สพ 3watnongrongนายทินพันธ์ บุญธรรมอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 หนองโรงหนองผักนากสามชุกสุพรรณบุรี72130nongrong_sc@hotmail.comschool.obec.go.th/nongrongschoolหนองผักนาก035-440125212723205ขนาดเล็กมีไฟฟ้า141229
1072630341วัดหนองผักนากสพป.สพ 3Wat Nongpaknakนายปริญญา มงคลคูณอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 5 หนองผักนากหนองผักนากสามชุกสุพรรณบุรี72130nongpaknak@thaimail.comหนองผักนาก496610-206601206ขนาดกลางมีไฟฟ้า1916212
1072630343วัดหนองไผ่สพป.สพ 3watnongphaiนางปรานต์ชญาน์ กีรติสุนทรรัชต์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 หนองไผ่หนองผักนากสามชุกสุพรรณบุรี72130--หนองผักนาก35465251-2124942610ขนาดกลางมีไฟฟ้า121209
1072630345วัดหนองสังข์ทองสพป.สพ 3Watnongsungthongนายวิจิตร เศรษฐสุขอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 หนองสังข์ทองหนองผักนากสามชุกสุพรรณบุรี72130nongsungthong1@gmail.comthai-school.net/nongsungthong/หนองผักนาก818567669-220409308ขนาดเล็กมีไฟฟ้า121079
1072630336วัดเนินมหาเชษฐสพป.สพ 3WADNERNMAHACHETนายบุญสม จิตรพีระอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 3 ดอนสูงหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรี721307203113spb3@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1072630336หนองสะเดา359698932131192419ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10419
1072630337วัดดอนไร่สพป.สพ 3watdonraiนางอภิญญา สว่างศรีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 ดอนไร่หนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรี72130apinya_donrai@hotmail.comthai-school.net/watdonraiอบต.หนองสะเดา2124952512ขนาดกลางมีไฟฟ้า141439
1072630334วัดหนองสะเดาสพป.สพ 3WATNONGSADAOนายสันติ แสงสุกอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 4 หนองสะเดาหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรี72130nsd129school@gmail.comwww.thai-school.net/nongsadaoหนองสะเดา--2069192025ขนาดกลางมีไฟฟ้า1815511
1072630335วัดสุวรรณตะไลสพป.สพ 3watsuwantalaiนายสหชัย บัวชุมอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 สุวรรณตะไลหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรี72130sirirat028@hotmail.comหนองสะเดา035-440090-24882518ขนาดเล็กมีไฟฟ้า11609
1072630441บ้านดงเชือกสพป.สพ 3Ban Dongchuekนางสาวกฤษณา ขันตาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 บ้านดงเชือกแจงงามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240แจงงาม2251275625ขนาดเล็กมีไฟฟ้า4618
1072630439บ้านสระเตยสพป.สพ 3bansatoeiนายอดุลย์ ภูฆังอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 1 สระเตยแจงงามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240bansatoeischool@gmail.comwww.facebook.com/bansatoeischoolแจงงาม62565626925094519ขนาดกลางมีไฟฟ้า1928212
1072630440บ้านแจงงามสพป.สพ 3banjangngamนายณัฐวุฒิ เสรีเบญจพลอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ้านแจงงามแจงงามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240www.jangngam_ _ 2004@poแจงงาม438427-2225643515ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7378
1072630434วัดโคกพระสพป.สพ 3WATKHOKPRAนายสุริยา คงประเสริฐอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 โคกพระแจงงามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240ny_watkhokpra@suphan3.ghttp://school.obec.go.tแจงงาม2254393010ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6508
1072630425บ้านทัพตาแทนสพป.สพ 3BANTAPTATANนายบุญสม ทองงามอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ทัพตาแทนทัพหลวงหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240taptatan_school@hotmail.comทัพหลวง8903975402262245014ขนาดกลางมีไฟฟ้า91268
1072630421บ้านทัพหลวงสพป.สพ 3Banthapluangนายอุดมศักดิ์ สมบัติหอมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 2 ทัพหลวงหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240banthapluang.school@gmail.com202.143.156.181/tlschool/ทัพหลวง438409-2243815016ขนาดกลางมีไฟฟ้า1821711
1072630423บ้านหนองกระถินสพป.สพ 3Bannongkrathinนายสังวาล มุขทองอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 3 หนองกระถินทัพหลวงหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630423ทัพหลวง35446568พ.ศ. 25094412ขนาดกลางมีไฟฟ้า1720411
1072630445บ้านทุ่งหนองแก้วสพป.สพ 3Bantungnongkaewนางวรรณา แก้วมณีอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 ทุ่งหนองแก้วทัพหลวงหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240tungnongkaew@hotmail.com-ทัพหลวง--2243944613ขนาดเล็กมีไฟฟ้า6798
1072630446บ้านราษฎร์บำรุงสพป.สพ 3banradbumrung-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 7 บ้านราษฎร์บำรุงหนองขามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240ny_bbaannrt@suphan3.go.0หนองขาม00375437535ขนาดเล็กมีไฟฟ้า254
1072630442บ้านหนองแหนสพป.สพ 3BANNONGHNAEนางประคอง รัศมีแก้วอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 หนองแหนหนองขามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240neko_love48@hotmail.comบ้านหนองขาม354468133544681325196540ขนาดกลางมีไฟฟ้า121259
1072630443บ้านหนองขามสพป.สพ 3bannongkhamนายสายัน พิมพขันธ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 หนองขามหนองขามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240sp6404@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630443หนองขาม92352281325087025ขนาดเล็กมีไฟฟ้า117011
1072630444บ้านหนองห้างสพป.สพ 3bannonghang schoolนายพรเทพ ศรีสุขอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 8 หนองห้างหนองขามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240http://202.143.155.44/mหนองขาม2265256530ขนาดเล็กมีไฟฟ้า12968
1072630437บ้านหนองจิกยาวสพป.สพ 3Bannongjikyawนางสาวณัฐนิช ศรีลาคำอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 2 หนองจิกยาวหนองโพธิ์หนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240-data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1072630437อบต.หนองโพธิ์--2138313010ขนาดเล็กมีไฟฟ้า4719
1072630438บ้านใหม่ไร่อ้อยสพป.สพ 3นายวิสนุห์ เข็มเพ็ชรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 6 บ้านใหม่ไร่อ้อยหนองโพธิ์หนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240หนองโพธิ์4400913020ขนาดเล็กมีไฟฟ้า8408
1072630435วัดลำพันบองสพป.สพ 3WADLUMPUNBONG-อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 บ้านลำพันบองหนองโพธิ์หนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240Lumphanbongschoolspb3@gmail.comหนองโพธิ์35464288211388178ขนาดกลางมีไฟฟ้า1514211
1072630433วัดสามัคคีธรรมสพป.สพ 3watsamakeethumนายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 12 สามัคคีธรรมหนองโพธิ์หนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240www.smkt.ac.thหนองโพธิ์3546507935465079213165307ขนาดกลางมีไฟฟ้า142038
1072630427บ้านหนองราชวัตรสพป.สพ 3Nongratchawatนายภูษิต รัตนะวรรณ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 หนองราชวัตรหนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240ratchawat.school.@gmail.com-หนองราชวัตร--24943510ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7438
1072630426วัดหนองทรายสพป.สพ 3watnongsaiนายมานพ กาฬภักดีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นหมู่ 3 หนองทรายหนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240watnongsai.school1@gmail.comwww.facebook.com/ny.nongsaiหนองราชวัตร035-960206212788429ขนาดกลางมีไฟฟ้า1827311
1072630428บ้านมาบพะยอมสพป.สพ 3Banmabpayomนางสาวเบญญคุณา แตงโสภาอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 5 หนองกระเถาว์หนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240mabpayom.sc@gmail.com???????????28 พฤษภาคม พ.ศ.2485464.5ขนาดเล็กมีไฟฟ้า9658
1072630424บ้านหนองสำโรงสพป.สพ 3Bannongsamrongนายสาทิตย์ ครุฑจันทร์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 10 หนองสำโรงหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240nongsamrong@hotmail.com-หนองหญ้าไซ621358682-2922541.48.7ขนาดเล็กมีไฟฟ้า7558
1072630432อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)สพป.สพ 3Anubannongyasaiนายเจริญ แก้วเรืองประถมศึกษาหมู่ 5 หนองหญ้าไซหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240ืnongyasai630432@gmail.comอบต.หนองหญ้าไซ3557711935577119211390300.3ขนาดกลางมีไฟฟ้า3450119
1072630430วัดบัลลังก์สพป.สพ 3watbanlangนางนฤนาถ นรังสิทธิ์อนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 1 บัลลังก์หนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240watbanlangschool2559@gmail.comหนองหญ้าไซ895084333212886355ขนาดเล็กมีไฟฟ้า91018
1072630431วัดดอนสำโรงสพป.สพ 3Watdonsomrongนางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชรอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 4 ดอนสำโรงหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240หนองหญ้าไซ35464040212732454ขนาดกลางมีไฟฟ้า141618
1072630422บ้านหนองโกสพป.สพ 3bannonggoนายอนุชิต ทัศนสุวรรณอนุบาล-ประถมศึกษาหมู่ 11 หนองโกหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240wittayatangto@gmail.com.หนองหญ้าไซ4400932515405ขนาดเล็กมีไฟฟ้า10878
1072630480บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหราสพป.สพ 3-ประถมศึกษาหมู่ 3 บ้านวังโหราองค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี72180nullnullองค์พระ-253011050ขนาดเล็กมีไฟฟ้า2145
1072630450ตลิ่งชันวิทยาสพม. เขต 9 สพTalingchanwittaya Schoolนายทักษิณ อารยะจารุมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 5 ดอนกระรอกตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72230montana042501@gmail.comwww.talingchan.ac.thตลิ่งชัน035-528580035-5285812275983018ขนาดกลางมีไฟฟ้า3955819
1072630447กรรณสูตศึกษาลัยสพม. เขต 9 สพkannasootsuksalaiนายราชันย์ ทิพเนตรมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 4 0รั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000ks@kannasoot.ac.thwww.kannasoot.ac.thรั้วใหญ่0-3552-56290-3552-56332441105ไม่มีไฟฟ้า180288770
1072630448สงวนหญิงสพม. เขต 9 สพsa-nguan yingนายนิติกรณ์ ฉันทร์วงศ์ชนะมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ - -ท่าพี่เลี้ยงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000sy@sysp.ac.thwww.sysp.ac.thสุพรรณบุรี035-52165935525568247253ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า185273773
1072630460หรรษาสุจิตต์วิทยา 2สพม. เขต 9 สพhansasuchitwittaya2นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 4 มะขามล้มมะขามล้มบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150hansa2.2519@gmail.comwww.hansa2.ac.thมะขามล้ม825823116-25192012ขนาดกลางมีไฟฟ้า1818112
1072630463สรวงสุทธาวิทยาสพม. เขต 9 สพsuangsutthawitthsyaนายณรงค์ ชูศรีชัยมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 6 หนองสรวงปลายนาศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140suangsuttha9@gmail.comwww.suangsuttha.ac.thปลายนา035-466829035-4668302269063013ขนาดกลางมีไฟฟ้า2729912
1072630464วังหว้าราษฎร์สามัคคีสพม. เขต 9 สพwangwaratsamakkhiนายนพคุณ นวมพันธ์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 5 วัดเกาะวังหว้าศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140wangwa_52@hotmail.comwww.wangwa.ac.thเทศบาลตำบลวังหว้า035-455343355922702290972512ขนาดกลางมีไฟฟ้า1822012
1072630451กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีสพม. เขต 9 สพkanchanapisekwittayalai suphanburiนายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 109 6ไผ่ขวางเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72000kpspstaff@ac.thkpsp@ac.thไผ่ขวาง035-4947153549471823308457ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า145229168
1072630462ศรีประจันต์(เมธีประมุข)สพม. เขต 9 สพSriprachan (Methipramuk)นายพิทยา แก้วทิพย์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 2ศรีประจันต์ศรีประจันต์สุพรรณบุรี72140methipramuk.school@gmail.comwww.methipramuk.ac.thองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์3558197035581970219196156ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า5385827
1072630459บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)สพม. เขต 9 สพBangplamasoongsumarnphadungwitนางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 5 เลขที่ 304โคกครามบางปลาม้าสุพรรณบุรี72150smschool.suphan@gmail.comwww.smschool.ac.thโคกคราม5285532471152ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า111192457
1072630449สวนแตงวิทยาสพม. เขต 9 สพSuan Taeng Vittayaนางอุบลรัตน์ กรุดมณีมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 4 สวนแตงสวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี72210stschool@suantaeng.ac.thwww.suantaeng.ac.thสวนแตง035-599200035-5992002265332016ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า4373622
1072630461บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์สพม. เขต 9 สพฺBangmaemairatrartrangsaritนายวีระ ปิ่นเจริญมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 3 บ้านบางแม่หม้ายบางใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี72150br.mathayom@gmail.comwww.brschool.ac.thบางใหญ่035-473629035-4736292287793015ขนาดกลางมีไฟฟ้า1619612
1072630469บ่อสุพรรณวิทยาสพม. เขต 9 สพBorsuphanwittayaนายสถาน จงสมจิตต์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 5 บ้านหัวกลับบ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี72190http://www.borsuphan.ac.th/บ่อสุพรรณ355303233553032325237832ขนาดกลางมีไฟฟ้า1925912
1072630467สองพี่น้องวิทยาสพม. เขต 9 สพsongphinongwitthayaนายสมเกียรติ ปทุมสูติมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 3 บางตาเถรบางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110adminsn@sn.ac.thwww.sn.ac.thบางตาเถร35528215355282142201224521ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า4370721
1072630476อู่ทองศึกษาลัยสพม. เขต 9 สพUthongsuksalaiนายธวัช กรุดมณีมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 12 1711อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี72160s150@suphan2 UTSSCHOOwww.school.bed.go.th/utอู่ทอง3555141935551419218189300.4ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า5698828
1072630477สระยายโสมวิทยาสพม. เขต 9 สพsrayaisomwittaya schoolนางพรลักษณ์ สุพงศ์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 3 สระยายโสมสระยายโสมอู่ทองสุพรรณบุรี72220srayaisomwittaya@gmail.comwww.srayaisomwittaya.ac.thสระยายโสม355590563555940025186015ขนาดกลางมีไฟฟ้า3751718
1072630478ดอนคาวิทยาสพม. เขต 9 สพDonkhawittayaนายคมสัน ธรรมนูมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 17 ดอนคาดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี72160ad.donkha@gmail.comhttps://www.donkhawittaya.ac.thดอนคา354955593549555825274015ขนาดกลางมีไฟฟ้า4176920
1072630470บรรหารแจ่มใสวิทยา 5สพม. เขต 9 สพBanharnjamsaiwittaya 5นายวีรพล มณีพงษ์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 1 ไผ่โรงวัวบางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110www.banharn5.ac.thบางตาเถร35528308355283082298776020ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า4561821
1072630471หนองวัลย์เปรียงวิทยาสพม. เขต 9 สพnongwanpriengwittayaนางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 3สองพี่น้องสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110school@nongwanprieng.ac.thnongwanpriengwittaya.ac.thทุ่งคอก035-969673035-96967325375512ขนาดกลางมีไฟฟ้า2621212
1072630466สระกระโจมโสภณพิทยาสพม. เขต 9 สพSrakrachomsoponpittayaนางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 3 26สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72250-www.skps.ac.thสระกระโจม35557115355571462279686013ขนาดกลางมีไฟฟ้า3556218
1072630465บรรหารแจ่มใสวิทยา 1สพม. เขต 9 สพbanharnjamsaiwittaya school 1นายบุญช่วย อ้นสืบสายมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 3 ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170www.banhan.labschools.nอบต.ดอนเจดีย์3559101235592040223640312ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า138223656
1072630475อู่ทองสพม. เขต 9 สพu-thongนางสาวพิกุล ้เฉิดฉวีวรรณมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 9อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี72160uthongschool@hotmail.comu-thong.ac.thท้าวอู่ทอง3555104635565601218134361ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า148281466
1072630468บางลี่วิทยาสพม. เขต 9 สพbangliwitthayaนายเชี่ยวชาญ ดวงใจดีมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่สองพี่น้องสองพี่น้องสุพรรณบุรี72110bangliwitthaya@gmail.comwww.bangli.ac.thสองพี่น้อง3553105135531521พ.ศ. 2499351ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า66130236
1072630457บรรหารแจ่มใสวิทยา 3สพม. เขต 9 สพBanhanjamsaiwittaya3นางสาวฐิติพร หงษ์โตมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 1 ด่านช้างด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี72180bjamsai@yahoo.comwww.banhan3.ac.thด่านช้าง3559500535595623225917801ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า150256865
1072630454บ่อกรุวิทยาสพม. เขต 9 สพbokruwittayaนายสุขวิทย์ ปู้ทองมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 1 บ่อกรุบ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120bokruwittaya@borkruwittaya.ac.thwww.borkruwittaya.ac.thบ่อกรุ355751913557519120 มิถุนายน พ.ศ.25198030ขนาดกลางมีไฟฟ้า2539112
1072630473ทุ่งแฝกพิทยาคมสพม. เขต 9 สพtungfagpittayakom schoolนางเรณู สรหงษ์มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 11 บ้านทุ่งแฝกวังลึกสามชุกสุพรรณบุรี72130Tungfuk_school.ac.thwww.tfk.ac.thอบต356812513568125170625246012ขนาดกลางมีไฟฟ้า2629812
1072630455ทุ่งคลีโคกช้างวิทยาสพม. เขต 9 สพthungkleekhockchangwittayaนางสาวสนอง บุญสุขมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 7 บ้านใหม่คันคลองโคกช้างเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120thungkhlikhokchang@hotmail.comtkwsp.ac.th/โคกช้าง36510938365109382272426528ขนาดเล็กมีไฟฟ้า141196
1072630474บรรหารแจ่มใสวิทยา 6สพม. เขต 9 สพBanharnjamsaiwittaya 6 Schoolนางนิลวดี กวีรัตน์ธำรงมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 1 ใหม่ศรีสุพรรณหนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรี72130banharn_6@yahoo.comschool.obec.go.th/banharn6/อบต.หนองสะเดา035-571017035-5710172316524212ขนาดกลางมีไฟฟ้า3141215
1072630456บรรหารแจ่มใสวิทยา 7สพม. เขต 9 สพBanharnjamsaiwittaya 7 schoolนายนพดล คำเรียงมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 4 นางบวชนางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120banharnjamsai7@gmail.comwww.bj7.ac.th/นางบวช354330623543306214 มกรารคม 2542506ขนาดเล็กมีไฟฟ้า1917813
1072630479หนองหญ้าไซวิทยาสพม. เขต 9 สพNONGYASAIWITTHAYAนายขจรวุฒิ สว่างศรีมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 6 -หนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี72240nongyasaiwit@gmail.comwww.nys.ac.thหนองหญ้าไซ3557733735577338225945651ขนาดใหญ่มีไฟฟ้า85133739
1072630453ธรรมโชติศึกษาลัยสพม. เขต 9 สพThammachotesuksalai Schoolนายวิโรจน์ ไชยภักดีมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 4 เขาพระเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120tcschool.tc@gmail.comwww.tcschool.ac.thเขาพระ3557808935578089222554501ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า114211356
1072630472สามชุกรัตนโภคารามสพม. เขต 9 สพSamchukratanapokaramนายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชรมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 2 สามชุกสามชุกสามชุกสุพรรณบุรี72130-www.samchukratana.ac.thสามชุก035-57124435571255219661421ขนาดใหญ่พิเศษมีไฟฟ้า99195958
1072630458ด่านช้างวิทยาสพม. เขต 9 สพDanchangwittaya Schoolนายรังษี วิบูลย์อรรถกรมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหมู่ 3 เลขที่ 191 บ้านท่าเดื่อนิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรี72180danchangwit@gmail.comwww.dch.ac.thนิคมกระเสียว355956513559565114 มิถุนายน พ.ศ. 253710025ขนาดกลางมีไฟฟ้า3757718