ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2

วันที่ 31 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามการตรวจราชการฯ