การจัดทำระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

     1. ข้อมูลและสถิติพื้นฐานด้านการศึกษา

     2. รายการข้อมูลที่จัดส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง ศธ

     3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560

     4. ร่างคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของ ศธจ. และ ศธภ.

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

      1. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา