แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) จังหวัดสุพรรณบุรี

คำชี้แจง

คำชี้แจงแบบประชาพิจารณ์

** หากไม่สามารถดูได้เนื่องมาจากมีการใช้โปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติ เช่น IDM **

** กด Alt ค้างไว้ ให้นำเมาล์ไปวางที่ลิงค์ Url กด Enter เพื่อรีเฟรชอีกครั้ง **

แบบประชาพิจารณ์ Online 

ดาวน์โหลดแบบประชาพิจารณ์

         ชุดที่ ๑  ความคิดเห็นต่อ SWOT     ไฟล์ Excel     ไฟล์ pdf 
         ชุดที่ ๒  ความคิดเห็นต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์     ไฟล์ Excel     ไฟล์ pdf 
         ชุดที่ ๓  ความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ และค่าเป้าหมาย     ไฟล์ Excel     ไฟล์ pdf