ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี

    วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานที่ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนศรีวิชัย โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑-๓ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี