อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

          เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางอุไร บุญมาก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวรายงาน

         วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้ผู้บริหาร และครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย และเพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

         ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ และครูหัวหน้าสายระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๗ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน โดยมี นายกิตติพศ ศิริสูตร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุพรรณบุรี เป็นวิทยาการให้ความรู้