ศธจ.สุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.นครสวรรค์

  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ อธิบายและตอบข้อซักถามในการดำเนินโครงการดังกล่าว