ติดตามการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา

    วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต การมีระเบียบวินัย การรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีจิตอาสา มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนฐานความคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับต่อการทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมี นายกิตติ ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานคณะกรรมการ