รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ปี ๒๕๖๐

• ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

• ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑