ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑

    วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ ๒ ๓ และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีสถานศึกษาส่งกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม ครบทุกประเภท จำนวน ๑๔ กอง ได้แก่ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ผลปรากฏโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ ได้แก่โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา