ประชุมจัดทำร่างมาตรการแก้ไขความประพฤติ

    วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี