ศธจ.สุพรรณบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

   วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มงานต่างๆ ได้ออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 23 โรงเรียน โดยเน้นให้ติดตามใน 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน และด้านคุณภาพของอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เหมาะสมและเพียงพอแก่จำนวนนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ที่ได้ให้ความสำคัญ พร้อมร่วมกันหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง