ฐานข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

1.งานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
2.การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฎิบัติการ
3.การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินการตามนโยบายของ ศธ. และยุทธศาสตร์ชาติ
4.การจัดทำระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
5.การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน
6.การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน