การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค)

                  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและค่ายย่อย 2 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด(8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรัยนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม โดยภาค 4 เป็นเจ้าภาพหลัก ในการนี้มีสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง และผู้เข่าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ผู้ประสานงาน จำนวน 67 คน