การสนับสนุนงานธุรการของ อกศจ, กศจ, คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์, คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

-กศจ.สุพรรณบุรี

     1. คู่มือการดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ด้านการบริหารงานบุคคล)

    

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

-กศจ.สุพรรณบุรี

     1. สรุปผลการดำเนินงานตามวาระการประชุม

     2. สรุปรายงานการประชุม กศจ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2561

     3. สรุปรายงานการประชุม กศจ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2561

-คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

     1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561