การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

     1. ผลสอบ O-net ป.6 โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2560

     2 ผลสอบ O-net ม.3 โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2560

    

ข้อมูลผลการดำเนินงาน