การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

     1. ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี

    

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

     1. แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 จังหวัดสุพรรณบุรี