การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก ศธจ.กาญจนบรี , ศธจ.พะเยา , ศธจ.เพชรบุรี , ศธจ.กระบี่, ศธจ.ตรัง) ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยให้นำหลักฐาน เอกสาร “ต้นฉบับ” และ “ฉบับสำเนา” ที่รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ไปในวันรายงานตัวด้วย รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี