การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินการตามนโยบายของ ศธ. และยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

1. แผนการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

2. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาใน จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

1. รายงาน การติดตาม นิเทศ และประเมินผล การดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

2. รายงาน การติดตาม นิเทศ และประเมินผล การดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561