รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งในคณะอนุกรรมการฯ
1.นายสมจิตต์ ศรีสมพันธ์กรรมการ ใน กศจ.ประธานอนุุกรรมการ
2.นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์กรรมการ ใน กศจ.อนุุกรรมการ
3.นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์กรรมการ ใน กศจ.อนุุกรรมการ
4.นางวราภรณ์ เมฆขาวผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลอนุุกรรมการ
5.นายครองพล พนาสันติภาพประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีอนุุกรรมการ
6.ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี
อนุุกรรมการ
7.นายชัยรัตน์ มีสมหวังอนุุกรรมการ
8.นายประกอบชัย สะอาดดีอนุุกรรมการ
9.นายวีระ ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีอนุุกรรมการและเลขานุการ
10.นางสาวภูษณิศา หงษ์โตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางอรสา มีศิริผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ