รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง ปัจจุบันตำแหน่งในคณะอนุกรรมการฯ
1. นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานอนุกรรมการ
2. นายโกเมน จินาวัลย์ ผอ.กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีอนุกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้วผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการ
4. นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชรผอ.รร.สงวนหญิงอนุกรรมการ
5. นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี อนุกรรมการ
6. นายชูเชิด มัจฉาฉ่ำข้าราชการบำนาญอนุกรรมการ
7. นายชูชาติ รักอู่ข้าราชการบำนาญอนุกรรมการ
8. นางสาวฐิติพร หงษ์โตข้าราชการบำนาญอนุกรรมการ
9. นางสำเนา พงษ์อารีย์ศึกษาธิการจังหวัดอนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางธารินี งามเกตุสุขผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายคมเพชร คงชาตรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566