รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งในคณะอนุกรรมการฯ
1.นายชาญชัย ทิพเนตรกรรมการ ใน กศจ.ประธานอนุุกรรมการ
2.นายสวงษ์ วงษ์สุวรรณกรรมการ ใน กศจ.อนุุกรรมการ
3.นายธิติพนธ์ ระลอกแก้วกรรมการ ใน กศจ.อนุุกรรมการ
4.นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
อนุุกรรมการ
5.นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลอนุุกรรมการ
6.นายครองพล พนาสันติภาพประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีอนุุกรรมการ
7.ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี
อนุุกรรมการ
8.นายประกอบชัย สะอาดดีอนุุกรรมการ
9.นายวีระ ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีอนุุกรรมการและเลขานุการ
10.นางสาวอรวรรณ คำมากผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางอรสา มีศิริผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ