รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งในคณะอนุกรรมการฯ
1.นายสมจิตต์ ศรีสมพันธ์กรรมการ ใน กศจ.ประธานอนุุกรรมการ
2.นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์กรรมการ ใน กศจ.อนุุกรรมการ
3.นายชัยรัตน์ มีสมหวังกรรมการ ใน กศจ.อนุุกรรมการ
4.นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3อนุุกรรมการ
5.นางวราภรณ์ เมฆขาวผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลอนุุกรรมการ
6.นายครองพล พนาสันติภาพประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีอนุุกรรมการ
7.ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี
อนุุกรรมการ
8.นายประกอบชัย สะอาดดีอนุุกรรมการ
9.นายวีระ ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีอนุุกรรมการและเลขานุการ
10.นางสาวภูษณิศา หงษ์โตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางอรสา มีศิริผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ