ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีนายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในโอกาสนี้ นายเสน่ห์  ขาวโต ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการมอบช่อดอกไม้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และ นายชาญชัย ทิพเนตร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายพิธาน พื้นทอง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิิการ