รายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ.สุพรรณบุรี)

รายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ.สุพรรณบุรี)

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งใน อกศจ.
1. นายประสิทธิ์ ศรีโมรากรรมการ ใน กศจ.ประธานอนุกรรมการ
2. นายคำรณ รูปสูงกรรมการ ใน กศจ.อนุกรรมการ
3. นายประเสริฐ สุนทรเนตรกรรมการ ใน กศจ.อนุกรรมการ
4. นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยอนุกรรมการ
5. นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิอนุกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ สามงามแสนอนุกรรมการ
7. นายยงยุทธ์ ยืนยงค์อนุกรรมการ
8. นายชวโรจน์ ทองอำไพอนุกรรมการ
9. นายวีระ ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีอนุกรรมการและเลขานุการ
10.นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ