รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อ - สกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งในอนุกรรมการฯ
1. นายวิเชียร อินทรศักดิ์ผู้แทนองค์กรวิชาชีพประธานอนุกรรมการ
2. นายทองใบ โฉมงามผู้แทนภาคประชาชนอนุกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีอนุกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ไชยภักดีผอ.รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีอนุกรรมการ
5. นายประกอบ คงใจดีผอ.รร.วัดหนองตาสามอนุกรรมการ
6. นายธีระพร อายุวัฒน์ข้าราชการบำนาญอนุกรรมการ
7. นายบุญรอด พลเสนข้าราชการบำนาญอนุกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ โกลากุลข้าราชการบำนาญอนุกรรมการ
9. นางสำเนา พงษ์อารีย์ศึกษาธิการจังหวัดอนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์รองศึกษาธิการจังหวัดผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวภูษณิศา หงษ์โตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาววรรณี สมบุญเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566