รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งในอนุกรรมการฯ
1.นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิตกรรมการ ใน กศจ.ประธานอนุกรรมการ
2.นายทองใบ โฉมงามกรรมการ ใน กศจ.อนุกรรมการ
3.นายประเสริฐ สุนทรเนตรกรรมการ ใน กศจ.อนุกรรมการ
4.นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์อนุกรรมการ
5.นายณรงค์ ไทยทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีอนุกรรมการ
6.นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจอนุกรรมการ
7.นายชำเลือง ตรีเดชาผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
กลุ่มงาน ผู้ประนีประนอมศาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
อนุกรรมการ
8.นายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอยอนุกรรมการ
9.นายวีระ ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีอนุกรรมการและเลขานุการ
10.นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
11.นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ