รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี)

รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี)

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งใน กศจ.
1. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2.ศึกษาธิการภาค 3รองประธานกรรมการ
3.ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรรมการ
4. นายสมจิตต์ ศรีสมพันธ์ุผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรรมการ
5. นายไพศาล ปันแดนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
6. นางสาวสุทัสสา อุปลกะลินผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ
7. นางปราณี พงษ์สุพรรณผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ
8. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรมการ
9. นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิตผู้แทนองค์กรภาคเอกชนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายประสิทธิ์  ศรีโมราผู้แทนองค์กรวิชาชีพกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายชัยรัตน์ มีสมหวังผู้แทนภาคประชาชนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายประเสริฐ สุนทรเนตรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายคำรณ รูปสูงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายทองใบ โฉมงามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายวีระ  ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
16. นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ