รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี)

รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี)

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งใน กศจ.
1. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2.ศึกษาธิการภาค 3รองประธานกรรมการ
3. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้วผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
4. นายถาวร ทิพวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
5. นายไพศาล ปันแดนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
6. นายสวงษ์ วงษ์สุวรรณผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ
7. นายนายสมจิตร ศรีเชียงประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
9. นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิตผู้แทนองค์กรภาคเอกชนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายประสิทธิ์  ศรีโมราผู้แทนองค์กรวิชาชีพกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายชัยรัตน์ มีสมหวังผู้แทนภาคประชาชนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายประเสริฐ สุนทรเนตรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายชาญชัย  ทิพเนตรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายทองใบ โฉมงามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายวีระ  ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
16. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ