กลุ่มนโยบายและแผน

ข่าว ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวอรวรรณ คำมาก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวภูษณิศา หงษ์โต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับอุดมศึกษา) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี

แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2564) จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบประชาพิจารณ์ฯ คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2564) จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบประชาพิจารณ์ฯ คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

1 5 6 7

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน