ศธจ.สุพรรณบุรี ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับแผนพัฒนาภาค(ภาคกลาง) แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาค (6 ภาค) และจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับแผนพัฒนาภาค (ภาคกลาง) แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานการจัดการศึกษาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ…คลิก

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 โดยมีนายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานอนุกรรมการในการประชุมดังกล่าว อ่านต่อ…คลิก

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเลขานุการ การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม

การประชุมเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวอรวรรณ คำมาก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวภูษณิศา หงษ์โต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับอุดมศึกษา) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี

1 2