ศธจ.สุพรรณบุรี ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับแผนพัฒนาภาค(ภาคกลาง) แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาค (6 ภาค) และจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับแผนพัฒนาภาค (ภาคกลาง) แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานการจัดการศึกษาลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ…คลิก

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 โดยมีนายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานอนุกรรมการในการประชุมดังกล่าว อ่านต่อ…คลิก

1 2