การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรีธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 13.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ที่ประชุมคัดเลือกคณะทำงานทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติคุณ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว