โครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางอรสา มีศิริ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมี นายธีระชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด โครงการนี้มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 300 คน