โครงการสร้างแกนนำเพื่อนใจวัยทีนจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 5

วันที่ 10 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานเปิดโครงการสร้างแกนนำเพื่อนใจวัยทีนจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2562 ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ โกลากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.วรีพรรณ วัชรางค์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมสังเกตการณ์และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากจังหวัดสุพรรณบุรีโดยให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ดำเนินงาน