ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน สพป.สุพรรณบุรี ทั้ง ๔ เขต สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยในสังกัด คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถานศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดอบรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คลิกดูภาพกิจกรรม

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????