แผนการจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีมีเอกภาพ สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นระดับชาติ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม…คลิก