ศึกษาธิการจังหวัด

นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติ: นายวีระ ทวีสุข

 • เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2505
 • คู่สมรส นางสาคร ทวีสุข
 • บุตร/ธิดา จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)

ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำเร็จปีการศึกษา พ.ศ. 2530
 • ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2542
 • ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา (ค.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) ของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 87 (GP ดีเด่น) ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 11 เมษายน 2561

ประวัติการทำงาน:

 • ครูใหญ่

………2 กรกฎาคม 2533 – 7 กันยายน 2540

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ

………8 กันยายน 2540 – 21 กันยายน 2547

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

………22 กันยายน 2547 – 15 กุมภาพันธ์ 2550

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

………16 กุมภาพันธ์ 2550 – 1 ตุลาคม 2557

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

………2 ตุลาคม 2557 – 22 พฤษภาคม 2560

 • ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

………23 พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (มิถุนายน 2562)