รองศึกษาธิการจังหวัด

ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติ: ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์

 • เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 2501
 • คู่สมรส นางรุ่งนภา แก้วสุวรรณ์
 • ธิดา จำนวน 2 คน

ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2525
 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2542

ประวัติการทำงาน:

 • ครู 1 โรงเรียนบ้านใหม่เนินสวรรค์ กิ่งอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

……….13 พฤษภาคม 2523 – 8 พฤษภาคม 2526

 • อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านใหม่เนินสวรรค์ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

……….9 พฤษภาคม 2526 – 31 สิงหาคม 2530

 • นักวิชาการศึกษา 4 เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

……….1 กันยายน 2530 – 15 ธันวาคม 2531

 • ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

……….16 ธันวาคม 2531 – 21 มีนาคม 2532

 • ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

……….22 มีนาคม 2532 – 24 กันยายน 2533

 • ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

……….25 กันยายน 2533 – 21 เมษายน 2535

 • ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

……….22 เมษายน 2535 – 14 มกราคม 2537

 • ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

……….15 มกราคม 2537 – 6 กรกฎาคม 2546

 • เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

……….7 กรกฎาคม 2546 – 31 กรกฎาคม 2548

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพสุธาวาส

……….1 สิงหาคม 2548 – 26 ตุลาคม 2551

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

……….27 ตุลาคม 2551 – 5 มกราคม 2554

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

……….6 มกราคม 2554 – 21 มิถุนายน 2560

 • รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

……….22 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (มิถุนายน 2562)