ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมี ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และร่วมกัน กำหนดวิธีการ ขั้นตอน ประเภทของข้อมูลสถิติพื้นฐาน และข้อมูลเฉพาะกิจ รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของหน่วยงาน สถานศึกษา ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี