ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอด่านช้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 52 คน