การประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานการประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี ทั้งนี้มีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานจาก 25 หน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากรของ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ีเข้าร่วมประชุม 50 คน โดยมี นายกิตติพศ ศิริสูตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.สุพรรณบุรีพร้อมคณะเป็นผู้ชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลตรวจราชการฯ