การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี”

        วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีให้สูงขึ้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในทุกระดับ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา การศึกษาระดับสากล โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี มาร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการนำสู่กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป