ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมจัดทำแผนยุทศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนยุทศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอรุณฉาย ม้วนรีสอร์ท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2 และ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 สุพรรณบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รวม 30 คน ได้ร่วมกับเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนยุทศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมและสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนสายอาชีวศึกษาให้ได้ตามเป้าหมาย