โครงการอบรมครูในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี

          วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูเข้าใจพระราชปณิธานด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความดี เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ เพื่อให้ครูมีทัศนคติในการทำงานและการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็น “คนดีของบ้านเมือง” ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและสุพรรณบุรี จำนวน ๑๓๔ คน จาก ๙ โรงเรียนโดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับองคมนตรีและเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว