วิสัยทัศน์

“มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการดำรงตนบนพื้นฐานของความพอเพียง”