วิสัยทัศน์

” การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน “