รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

รายชื่อคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งในอนุกรรมการฯ
1. นายจักรพรรดิ  จิตมณี กรรมการใน กศจ.ประธานอนุกรรมการ
2. นายประสาร  เรืองสุขอุดมกรรมการใน กศจ.อนุกรรมการ
3. นางอรณิช  วรรณนุชกรรมการใน กศจ.อนุกรรมการ
4. นายไพศาล  ปันแดนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3อนุกรรมการ
5. นายสถาพร  วิสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลอนุกรรมการ
6. ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผศ.ดร.ภัควัฒน์  จันทร์ตรีผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายประกอบชัย  สะอาดดีผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายวีระ  ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีอนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวอรวรรณ คำมากผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ