พันธกิจ

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามความต้องการจำเป็น
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ