พันธกิจ

พันธกิจ

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล

4. พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานทางการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา