ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

๑. นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต  กรรมการใน กศจ.   ประธานอนุกรรมการ
๒. นายทองใบ  โฉมงาม กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
๓. นายสุรพงษ์  รุ่งวารินทร์ กรรมการใน กศจ.  อนุกรรมการ
๔. นางจันทิมา  อัชชะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อนุกรรมการ
๕. นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง อนุกรรมการ
๖. นายเศรษฐพล  ไกรคุณาศัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๗. นายชำเลือง  ตรีเดชา ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๘. นายชัยรัตน์  เฟื่องฟูลอย ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๙. นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ