รายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ.สุพรรณบุรี)

รายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ.สุพรรณบุรี)

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งใน อกศจ.
นายประสิทธิ์  ศรีโมรากรรมการใน กศจ.ประธานอนุกรรมการ
นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงอนุกรรมการ
นายชาญชัย  ทิพเนตรกรรมการใน กศจ.อนุกรรมการ
นายสุรพล  รุ่งวิริยะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์อนุกรรมการ
นายวินัย  เฉิดฉวีวรรณอนุกรรมการ
นายยงยุทธ์  ยืนยงค์ อนุกรรมการ
นายชวโรจน์  ทองอำไพอนุกรรมการ
นายประเสริฐ สุนทรเนตรอนุกรรมการ
นายวีระ  ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีอนุกรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา พลนิกรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษผู้ช่วยเลขานุการ