ด้านบริหารงานบุคคล อกศจ.

 

         รายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

๑. นายเสน่ห์  ขาวโต กรรมการใน กศจ. ประธานอนุกรรมการ
๒. นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง อนุกรรมการ
๓. นายประสิทธิ์  ศรีโมรา กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
๔. นายชาญชัย  ทิพเนตร กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
๕. นายสุรพล  รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อนุกรรมการ
๖. นายวินัย  เฉิดฉวีวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๗. นายยงยุทธ์  ยืนยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๘. นายชวโรจน์  ทองอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๙. นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวสุกัญญา พลนิกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ