ด้านการพัฒนาการศึกษา

รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา

๑. นายจักรพรรดิ  จิตมณี  กรรมการใน กศจ. ประธานอนุกรรมการ
๒. นายประสาร  เรืองสุขอุดม กรรมการใน กศจ.  อนุกรรมการ
๓. นางอรณิช  วรรณนุช กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
๔. นายไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ อนุกรรมการ
๕. นายสถาพร  วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล อนุกรรมการ
๖. ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๗. ผศ.ดร.ภัควัฒน์  จันทร์ตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๘. นายประกอบชัย  สะอาดดี ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๙. นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐.นางสาวอรวรรณ คำมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สุพรรณบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ศธจ.สุพรรณบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ