ด้านการพัฒนาการศึกษา

    รายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการพัฒนาการศึกษา

๑. นายจักรพรรดิ  จิตมณี  กรรมการใน กศจ. ประธานอนุกรรมการ
๒. นายประสาร  เรืองสุขอุดม กรรมการใน กศจ.  อนุกรรมการ
๓. นางอรณิช  วรรณนุช กรรมการใน กศจ. อนุกรรมการ
๔. นายไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ อนุกรรมการ
๕. นายสถาพร  วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล อนุกรรมการ
๖. ทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๗. ผศ.ดร.ภัควัฒน์  จันทร์ตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๘. นายประกอบชัย  สะอาดดี ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
๙. นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐.ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ