รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งในอนุกรรมการฯ