รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งในอนุกรรมการฯ
1. นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิตกรรมการใน กศจ.ประธานอนุกรรมการ
2. นายทองใบ  โฉมงามกรรมการใน กศจ.อนุกรรมการ
3. นายสุรพงษ์  รุ่งวารินทร์กรรมการใน กศจ.อนุกรรมการ
4. นางจันทิมา  อัชชะสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล  พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์อนุกรรมการ
5. นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองอนุกรรมการ
6. นายเศรษฐพล  ไกรคุณาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายชำเลือง  ตรีเดชาผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายชัยรัตน์  เฟื่องฟูลอยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายวีระ  ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีอนุกรรมการและเลขานุการ
10. ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายกิตติพศ ศิริสูตรผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลผู้ช่วยเลขานุการ