รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี)

รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.สุพรรณบุรี)

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งใน กศจ.
1. นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2.ศึกษาธิการภาค 3รองประธานกรรมการ
3. นายธิติพนธ์ ระลอกแก้วผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
4. นายถาวร ทิพวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
5. นายไพศาล ปันแดนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
6. นายทองใบ  โฉมงามผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ
7. นายสมจิตร  ศรีเชียง  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ
8. ผศ.พจนีย์  สุขชาวนาผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรรมการ
9. นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิตผู้แทนองค์กรภาคเอกชนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายประสิทธิ์  ศรีโมราผู้แทนองค์กรวิชาชีพกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสุรพงษ์  รุ่งวารินทร์ผู้แทนภาคประชาชนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายเสน่ห์  ขาวโตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายชาญชัย  ทิพเนตรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายประสาร  เรืองสุขอุดมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายวีระ  ทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาววาสนา เสร็จกิจนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางจินตนา แก้วบัวดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ศธจ.สุพรรณบุรีผู้ช่วยเลขานุการ