คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.)

รายชื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

๑. นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
๒.  ศึกษาธิการภาค ๔ รองประธานกรรมการ
๓. นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
๔. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมการ
๕. นายจักรพรรดิ์  จิตมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ
  ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  
๖. นายทองใบ  โฉมงาม ผู้แทน สำนักงาน ก.ค.ศ.  กรรมการ
๗. นายสมจิตร  ศรีเชียง   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม         
  การศึกษาเอกชน  กรรมการ
๘. ผศ.พจนีย์  สุขชาวนา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
๙. นายอารมณ์  วงศ์บัณฑิต ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายประสิทธิ์  ศรีโมรา ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสุรพงษ์  รุ่งวารินทร์ ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายเสน่ห์  ขาวโต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายชาญชัย  ทิพเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายประสาร  เรืองสุขอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการและเลขานุการ