บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

วาสนา เสร็จกิจ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นวรัตน์ ลาภยิ่ง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ชูศรี สำราญพานิช

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญการ

ภุชชงค์ สว่างศรี

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

มยุรา แบนประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน