บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

วาสนา เสร็จกิจ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ  089-231-3526
E-mail  g504085360013@hotmail.com

นวรัตน์ ลาภยิ่ง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ 086-981-1758
E-mail  saipan2501@hotmail.co.th

ชูศรี สำราญพานิช

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ 081-942-0449
E-mail  Choolek_2505@hotmail.com

วราภรณ์ เคนผาพงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ 089-918-1635
E-mail  -

ภุชชงค์ สว่างศรี

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ 081-858-5853
E-mail  -

มยุรา แบนประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน
โทรศัพท์มือถือ 081-857-2615
E-mail  joeynok55@gmail.com