บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อุไร บุญมาก

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สุกานดา ศรีประชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

ศุรดา ขุนจันทร์ดี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปฏิบัติการ