บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กมลวรรณ สายจุฑาวัฒน์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ  087-166-6398
E-mail  g504085360001@hotmail.com

สุกานดา ศรีประชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ  081-857-0922
E-mail  suksee06@gmail.com

ศุรดา ขุนจันทร์ดี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ  086-374-7147
E-mail  nitcha12022558@gmail.com