บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กมลวรรณ สายจุฑาวัฒน์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

สุกานดา ศรีประชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

ศุรดา ขุนจันทร์ดี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปฏิบัติการ