บุคลากร กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สุปราณี สืบประดิษฐ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ตรีรณา เตโชทัยวณิช

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

สุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปฏิบัติการ

พลอยปภัทร สุดโต

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป)
ปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี